„Antalis" ir Europos REACH reglamentas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Atitikties patikra apima kelis etapus, o reguliuojamieji reikalavimai skiriasi priklausomai nuo gaminių savybių ir į Europos rinką pateikiamo kiekio.

 
 
Reach2.jpg

 

Bendrovė „Antalis“, būdama platintoja, neturi jokių išankstinio registravimo pagal REACH įsipareigojimo.

Žinoma, „Antalis“ glaudžiai bendradarbiauja su savo tiekėjais, kad užtikrintų, jog jie, kartu su savo tiekėjais, sutvarkytų reikiamus formalumus, taikomus naudojamoms cheminėms medžiagoms, ir įsipareigoja taip elgtis ir toliau.

Į REACH reglamentą įtraukta ir pareiga pranešti apie nustatytus gaminius, kurių sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC)*, jeigu jų koncentracija didesnė negu 0,1 proc. m/m.

Jei norite sužinoti daugiau, galite atsisiųsti dokumentus, esančius puslapio dešinėje.

 

*Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) pagal REACH (XIV priedas): kancerogenai, mutagenai ar reprodukcinei sistemai kenksmingos medžiagos (CRM 1 arba 2 kategorija), patvarios, biologiškai besikaupiančios ir nuodingos (PBT) ar labai patvarios ir smarkiai biologiškai besikaupiančios medžiagos (vPvB) arba medžiagos, kurios, kaip įrodyta, turi panašų poveikį..