Privatumo politikos pranešimas

Galioja nuo 2018 m. liepos 1 d.
1. Kas mes esame?
2. Kam taikomas šis privatumo pranešimas?
3. Kokia informacija pateikiama?
4. Mūsų renkami asmens duomenys ir kaip mes juos naudojame?
5. Tarptautinis duomenų perdavimas
6. Asmens duomenų atskleidimas.
7. Paslaugų teikėjai.
8. Jūsų asmens duomenų atnaujinimas.
9. Duomenų saugojimas.
10. Jūsų teisės.

1. Kas mes esame?

„ANTALIS“ yra Prancūzijos akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas sudaro 213 000 000 eurų, registruota Nantero miesto įmonių registre, registracijos numeris 410336069, adresas 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Prancūzija)
profesionalaus popieriaus platintoja ir pakavimo bei vizualinių komunikacijos sprendimų teikėja tiek Europoje, tiek visame pasaulyje (už JAV ribų). „ANTALIS“ grupė yra vienintelė tarptautinio masto gamintoja šiame sektoriuje, įkūrusi dukterines bendroves net 43 šalyse. „ANTALIS“ grupė rinkai teikia platų įvairaus spektro produktų ir paslaugų pasirinkimą ir siūlo savo klientams itin aukšto lygio gamybos pagal individualius užsakymus, ekspertizės ir logistikos paslaugas, kurios teikiamos net 123-uose paskirstymo centruose visame pasaulyje.

„ANTALIS“ grupės įmonių, veikiančių visame pasaulyje, kontaktinius duomenis rasite mūsų tinklalapyje www.antalis.com.

Bendrovė „ANTALIS“ yra įsipareigojusi atsakingai rinkti, tvarkyti ir naudoti savo klientų ir verslo partnerių asmens duomenis. Duomenų apsaugos teisės aktų nuostatos, galiojančios Europos Sąjungoje ir už Europos Sąjungos ribų, įpareigoja „ANTALIS“ laikytis griežtų duomenų apsaugos reikalavimų.

„ANTALIS“ įmonių grupėje yra taikomas etikos kodeksas. Etikos kodekse yra nustatyta, kad „ANTALIS“ įmonių grupė pripažįsta kiekvieno asmens esminę ir neatimamą teisę saugoti savo gyvenimo privatumą ir savo asmens duomenis bei įsipareigoja įdiegti procedūras, reikalingas tam, kad asmens duomenys įmonių grupės veikloje būtų renkami ir tvarkomi laikantis taikytinų teisės normas, užtikrinant deramą asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Daugiau informacijos rasite mūsų tinklalapyje www.antalis.com.

„ANTALIS“ įmonių grupė vadovaudamasi ES 2016/679 Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu pertvarkė savo veiklą, įdiegdama vidinę asmens duomenų apsaugos programą, kuri visoje „ANTALIS“ įmonių grupėje padėtų palaikyti tinkamus asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir tvarkymo standartus.

Jūsų asmens duomenų valdytojas (-ai) bus „ANTALIS“ ar bendrovės, su kuriomis Jūs ir/ar bendrovė „ANTALIS“ bendradarbiauja,, kuris toliau bus vadinamas „ANTALIS“.

Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip ANTALIS gali rinkti, naudoti ir atskleisti informaciją apie savo klientus, tiekėjus, akcininkus ir verslo partnerius, bei aprašomos Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu. Prašome atidžiai perskaityti šį privatumo pranešimą.

2. Kam taikomas šis privatumo pranešimas?

Klientai

Šis pranešimas taikomas mūsų klientams – fiziniams asmenims bei fiziniams asmenims – klientų – atstovams, kai klientai yra juridiniai asmenys, su kuriais bendraujame, įskaitant ir potencialius ar būsimus klientus. Jis taikomas tvarkant asmens duomenis, kurie yra renkami sudarant sutartis su klientais (ikisutartiniai santykiai), vykdant sutartis ir jas nutraukiant, o taip pat ir komunikacijai su klientais.

Be to šis privatumo pranešimas taikomas tvarkant klientų – juridinių asmenų – darbuotojų asmens duomenis, kuriuos mes („ANTALIS“) galime gauti tiekiant produktus ir teikiant paslaugas. Tokiu atveju, pagrindinis mūsų klientų kontaktinis asmuo yra atsakingas už tai, kad visi su atstovaujamu klientu susiję asmenys būtų informuoti apie tai, kad mums bus teikiami jų asmens duomenys ir kokiais tikslais mes šią informaciją tvarkysime (tai galima užtikrinti, pavyzdžiui, jiems pateikiant šio pranešimo kopiją).

Akcininkai

Viršuje pateiktas aprašymas taip pat taikomas ir mūsų akcininkams.

Tiekėjai

Viršuje pateiktas aprašymas taip pat taikomas ir mūsų tiekėjams.

Verslo kontaktai

Šis pranešimas taip pat taikomas ir tokių asmenų asmens duomenų tvarkymui, kurie nėra nei esami, nei buvę ar būsimi / potencialūs klientai, nei akcininkai, nei tiekėjai, bet kurie yra susiję su „ANTALIS“ kaip pranešimų gavėjai, pavyzdžiui, sutikę gauti elektroninius pranešimus ar publikacijas, ar tie, kurie dalyvauja bendrovės „ANTALIS“ renginiuose (organizuojamuose pačios bendrovės arba su partnerinėmis organizacijomis).

Kiti kontaktai

Šis pranešimas taip pat taikomas tų asmenų asmens duomenų tvarkymui, su kuriais bendrovė „ANTALIS“ turi verslo susitarimų ar kontaktuoja savo verslo metu, pavyzdžiui, agentai, kiti tarpininkai ir priešingos šalys.

3. Kokia informacija pateikiama?

Šiame privatumo pranešime vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją (elektroninę ar rašytinę), susijusią su asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, remiantis pateikta informacija, tokia kaip vardas, identifikacijos numeris, duomenys apie gyvenamą vietą, interneto duomenys ar nustatyta viena ar kelios aplinkybės, susijusios su fizine, fiziologine, genetine, psichine, ekonomine, kultūrine ar socialine to asmens tapatybe.

Sąvoka „asmens duomenys“ apima ir specialių kategorijų asmens duomenis („specialių kategorijų duomenys“), pagal kurias mes galime nustatyti ar numanyti asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar kitus panašius įsitikinimus, profesinės sąjungos narystę, fizinę ar psichinę sveikatą ar būklę (įskaitant biometrinius ir genetinius duomenis), lytinį gyvenimą/orientaciją ar duomenis apie teistumą (apimant informaciją apie nusikalstamas veikas ar bet kokią tariamą nusikalstamą veiką ar apie taikytas sankcijas ar nuobaudas).

Bendrovė „ANTALIS“ renka specialių kategorijų duomenis, jei tai reikalinga vienam iš žemiau aprašytų tikslų. Tolesnė informacija apie tai, kada ir kodėl mums reikia tai daryti, yra išdėstyta apačioje, 4 skyriuje „Mūsų renkama informacija ir kaip mes ją panaudojame“.

4. Mūsų renkami asmens duomenys ir kaip mes juos naudojame?

„ANTALIS“ gali naudoti Jūsų asmens duomenis įvairiems tikslams, kaip aprašyta toliau.

„ANTALIS“ yra įsipareigojusi rinkti ir naudoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi norint tiekti produktus ir teikti paslaugas savo klientams; verslo santykių su partneriais įforminimui ir/ar valdymui; asmenų informavimui apie produktus, paslaugas ir renginius, kurie, „ANTALIS“ įmonių grupės manymu, gali būti jiems įdomūs, su sąlyga, kad informacija siunčiama esamiems klientams ir šie yra informuoti arba yra gautas sutikimas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kai duomenų subjektai nėra „ANTALIS“ klientai. Daugiau informacijos apie mūsų renkamus asmens duomenis, tikslus, apie asmens duomenų šaltinius bei kitą su „ANTALIS“ vykdoma asmens duomenų veikla susijusią informacija, galite gauti siųsdami užklausą „ANTALIS“ duomenų apsaugos pareigūnui el. pašto adresu: dpo@antalis.com

Tam, kad galėtume sutiekti Jums (ar Jūsų darbdaviui, kai Jūs atstovaujate juridinį asmenį) produktus ir paslaugas, kad galėtume bendradarbiauti su Jumis ar laikytis teisinių „ANTALIS“ įsipareigojimų, Jūs privalote pateikti mums savo asmeninę informaciją.

Tapatybė, konfliktai, pinigų plovimo prevencija ir kiti patikrinimai

Pasitelkiant naują partnerį ar sudarant susitarimą su nauju klientu „ANTALIS“ renka įvairią informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, apie partnerį ar klientą. Tai gali būti vadinama „reikiamu patikrinimu“ arba būtinybe „pažinti savo klientą“ arba „pažinti savo partnerį“. Patikrinimai gali apimti keletą ar visus toliau išvardytus atvejus:

·         Tapatybės patvirtinimas: vardo ir adreso įrodymas;    
·         Duomenys apie dalyvavimą korporacinių ir kitų juridinių asmenų valdyme;
·         Konfliktų patikrinimai: norint išvengti interesų konflikto
·         Patikrinimai pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais;
·         Viešų politikoje dalyvaujančių asmenų patikrinimai: tokių asmenų, kurie užima svarbias pareigas vyriausybėje, teismuose, centriniuose bankuose, ambasadose, ginkluotosiose pajėgose, valstybinėse įmonėse, įskaitant ir šeimos narius ir artimus partnerius;
·         Vyriausybės sankcijų sąrašo patikrinimai;
·         Organizacijos narių/dalyvių sąrašas.

Šie patikrinimai atliekami dėl teisinių, kontrolės ar su verslu susijusių priežasčių, todėl gali tekti juos pakartoti mūsų sutarties metu. Svarbu, kad pateiktumėte mums visą šiuo tikslu reikalingą informaciją, įskaitant asmens duomenis, ir dokumentus, nes tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms tiekti produktus ir teikti paslaugas (t. y. tam tikrais atvejais, neturėdami reikiamos informacijos ir negalėdami atlikti patikrinimų, negalėsime Jums suteikti pageidaujamų prekių ar paslaugų).

Mes galime naudoti trečiųjų šalių šaltinius, norėdami gauti dalį šios informacijos, t. y. informacija, įskaitant asmens duomenis, gali būti gaunama tiesiogiai iš Jūsų arba renkama netiesiogiai iš kitų šaltinių, įskaitant viešai prieinamą informaciją. Išsamią informaciją apie asmens duomenų šaltinius galite gauti atsiuntę užklausą „ANTALIS“ duomenų apsaugos pareigūnui toliau nurodytu el. paštu: dpo@antalis.com

Produktų tiekimas ir paslaugų teikimas

„ANTALIS“ sutarties su klientu (su Jumis ar Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu) galiojimo metu gali rinkti ar tvarkyti papildomą su jumis susijusią informaciją, kuri reikalinga norint suteikti produktus ar paslaugas.

Jūsų asmens duomenis, turėdami teisinį pagrindą, galime panaudoti šiems neatsiejamai su sutarties vykdymu susijusiems tikslams:

·         Administruoti mūsų savitarpio santykius ir vykdyti sutartinius santykius;
·         Apskaitai ir mokesčiams apskaičiuoti bei sumokėti;
·         Rinkodaros ir verslo vystymui;
·         „ANTALIS“ teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymui;
·         Juridinių teisių įtvirtinimui, vykdymui ir gynybai;
·         Nusikalstamų veikų prevencijai ir nustatymui;
·         Istoriniams ir statistiniams tikslams.

Kiti verslo ryšiai

Bendradarbiaujant ar sudarant sandorius su „ANTALIS“ galime rinkti ar tvarkyti išsamią informaciją apie Jus įskaitant asmens duomenis. Mes galime naudoti surinktus asmens duomenis mūsų santykių administravimui ir sutartinių santykių vykdymui, apskaitos ir mokesčių tikslais ir mūsų įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, vykdymui.

Galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis parduodami ar pirkdami verslą ar turtą, tuo atveju, kai mums gali prireikti atskleisti Jūsų asmens duomenis būsimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui, o taip pat ir jų patarėjams (pvz. auditoriams, teisininkams ir pan.). Jei bendrovę arba iš esmės visą jos turtą įsigyja trečioji šalis arba viena „ANTALIS“ grupės įmonė, mūsų, kaip pardavėjo, turimi asmens duomenys bus įtraukti į perduotą turtą.

Informacija, surinkta mūsų patalpose

Jei apsilankysite mūsų patalpose, Jūsų vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti „ANTALIS“ arba mūsų patalpų valdytojo valdomų vaizdo stebėjimo sistemų. Prieigos prie pastato kontrolės sistemos taip pat gali užfiksuoti Jūsų įėjimo bei išėjimo iš mūsų biurų vietą, laiką ir datą.

Ryšiai

Kad būtų apsaugotas mūsų verslas ir užtikrintas mūsų strategijos bei atitinkamų teisinių reikalavimų vykdymas, taikytinų teisės aktų leidžiama apimtimi, „ANTALIS“ gali kontroliuoti atliktus ir priimtus telefono skambučius ir elektroninius laiškus, siunčiamus iš „ANTALIS“ tinklų ar į juos gaunamus. Kontrolė yra vykdoma teisėtais verslo tikslais ir atitinkamai laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. Tai gali būti daroma šiais tikslais:

·         „ANTALIS“ strategijų ir veiklos normų laikymosi nustatymas;
·         Taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų laikymasis;
·         Nusikalstamų veikų prevencija ir nustatymas (pvz. pagrįstai įtariant, kad gali būti atlikta vagystė ir norint užkirsti jai kelią arba išaiškinti jau atliktą vagystę gali būti panaudojami vaizdo stebėjimo įrašai ir pan.);
·         Siekiant veiksmingo „ANTALIS“ tinklų bei sistemų veiklos ir panaudojimo stebėjimo.

Norint efektyviai bendrauti, laiškai ir dokumentai gali būti siunčiami neužšifruotu elektroniniu paštu. Jūs žinote ir mes papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai nėra saugus komunikacijos būdas ir kad komunikuojant su Jumis tokiu būdu nėra jokių pristatymo paslaugos standartų. Jei norėtumėte, kad mes komunikuodami su Jumis nenaudotume neužšifruoto elektroninio pašto, prašau aiškiai tai nurodyti savo kontaktiniam asmeniui bendrovėje „ANTALIS“.

Rinkodara ir verslo vystymas

Lietuvoje įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 111589049, registruotosios buveinės adresas: Ukmergės g. 280, Vilnius (Lietuva), kaip duomenų valdytojas, tvarkys Jūsų asmens duomenis siekiant su Jumis susisiekti telefonu, el. paštu, įprastu paštu ar per socialinius tinklus ir Jums siųsti pranešimus apie UAB „ANTALIS“ tiekiamas prekes ir/ar paslaugas bei teirautis nuomonės dėl jų (tiesioginė rinkodara) toliau nurodytomis sąlygomis.

UAB „ANTALIS“ renka informaciją, įskaitant Jūsų UAB „ANTALIS“ interneto tinklapyje pateiktus asmens duomenis (t. y., vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu, naudotojo vardą socialiniuose tinkluose ir telefono numerį (fizinio asmens atveju) arba juridinio asmens pavadinimą, atstovo vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinį el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu, juridinio asmens fanų tinklapio pavadinimą ar juridinio asmens paskyros duomenis socialiniuose tinkluose bei telefono numerį (juridinio asmens atveju) rinkodaros ir verslo vystymo tikslais bei administruodama santykius su klientais.

UAB „ANTALIS“ naudos Jūsų pirmiau išvardintus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, vadovaudamiesi tokiais teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindais: (i) kai esate mūsų klientas – teisėto UAB „ANTALIS“ intereso vykdyti ir plėsti verslo veiklą pagrindu; (ii) kai nesate mūsų klientas – toliau aprašyta tvarka Jūsų mums duoto sutikimo pagrindu.

Pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais gausite (asmens duomenis tvarkysime) 5 metus nuo: (i) Jūsų sutarties pasibaigimo ar paskutinės paslaugos/prekės iš UAB „ANTALIS“ įsigijimo dienos (kai nėra daugkartinio paslaugų / prekių pardavimo ilgalaikės sutarties pagrindu); (ii) šio sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (kai taikoma) davimo dienos arba iki kol atšauksite sutikimą (kas įvyks anksčiau), o pats sutikimas bus saugomas visą pranešimų teikimo laikotarpį ir dar 1 metus. Po to, Asmens duomenis, kurių tvarkyti UAB „ANTALIS“ neturės teisinio pagrindo, įskaitant sutikimo duomenis (kai taikoma) saugiai ištrinsime.

Asmens duomenys įtraukiami į UAB „ANTALIS“ arba „ANTALIS“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą. Apie tai, kam perduodame Jūsų asmens duomenis ir kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai – skaitykite šio privatumo pranešimo 5 skyriuje „Tarptautinis duomenų perdavimas“; 6 skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“; 7 skyriuje „Paslaugų teikėjai“.

Kai užsiregistruojate „ANTALIS“ svetainėje ir susikuriate savo profilį, atitinkamoje pildomos formos skiltyje bus klausiama, ar norite gauti informaciją, siunčiamą tiesioginės rinkodaros tikslais. Galėsite pasirinkti Jus dominančias temas: (i) renginiai; (ii) naujienlaiškiai (iii) akcijos (iv) informacija apie produktus; (v) visi pranešimai. Prie kiekvieno pasirinkimo galėsite pažymėti „Prenumeruoti“ arba „Atsisakyti“. Tam, kad UAB „ANTALIS“ galėtų Jums siųsti ir Jūs gautumėte informaciją iš UAB „ANTALIS“, pažymėkite langelį „Prenumeruoti“. Jei nepageidaujate gauti minėtos informacijos, prie atitinkamo langelio nežymėkite nieko (pildydami formą palikite atitinkamą langelį tuščią) arba pažymėkite langelį „Atsisakyti“.

PASIRINKIMAS: Jei pažymėdami langelį, kaip aprašyta aukščiau sutikote gauti informaciją, UAB „ANTALIS“ tvarkys Jūsų asmens duomenis (nurodytus šiame skyriuje pirmiau) ir galės Jums siųsti Jūsų pasirinktą informaciją tiesioginės rinkodaros tikslu, tiek skaitmenine, tiek ir popierine forma, teikti tokią informaciją telefonu skambinant, SMS žinutėmis ar socialiniuose tinkluose prieinamomis priemonėmis (informacija bus siunčiama priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo, pvz., informaciją apie produktus, informaciją apie renginius, informaciją apie projektus, ar, pavyzdžiui, pakvietimus) ar teirautis Jūsų nuomonės dėl prekių ir paslaugų.

Bet kuriuo metu galite atnaujinti savo pasirinkimus arba jų atsisakyti. Norėdami atsisakyti prenumeratos (ir atitinkamai atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu – dėl vieno ar kelių pasirinktų tiesioginės rinkodaros pranešimų tipų), Jūs galite: (i) savo paskyroje, esančioje „ANTALIS“ tinklalapyje, atitinkamame skyriuje pasirinkę langelį „Atsisakyti“ arba panaikindami žymelę „Prenumeruoti“ prie dominančių temų arba (ii) spustelėdami prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri yra kiekviename UAB „ANTALIS“ siunčiamame elektroniniame laiške (išskyrus konkretaus mūsų darbuotojo asmeniškai siųstame laiške) arba (iii) kai UAB „ANTALIS“ tiesioginės rinkodaros pranešimas siunčiamas UAB „ANTALIS“ darbuotojo iš tokio darbuotojo darbinio el. pašto, tuomet atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu galėsite atsakydami į gautą mūsų darbuotojo el. laišką ir nurodydami, kad nesutinkate su tolesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais). Atsisakę prenumeratos, ANTALIS“ pranešimų nebegausite.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apie tai, kokias duomenų subjekto teises turite ir kaip pasinaudoti savo teisėmis, skaitykite šio privatumo pranešimo 10 skyrių „Jūs turite šias teises“.

Jums pirmiau nurodyta tvarka sutikus (kai sutikimas būtinas) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pažymėdami langelius Jūs patvirtinate, kad: (i) žinote savo teisę nesutikti su pranešimų gavimu; (ii) žinote, kad galite bet kada atšaukti šį sutikimą pasinaudojant vien iš pirmiau aprašytų alternatyvių atsisakymo būdų (gavus sutikimo atšaukimą, UAB „Antalis“ nedelsiant ištrins Jūsų Asmens duomenis ir pranešimų nebesiųs); sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui; (iii) sutinkate, kad UAB „Antalis“ siųstų šiame sutikime nurodytus pranešimus; nesutikdama(s) su pranešimų siuntimu, langelio „Prenumeruoti nežymėsiu arba pažymėsiu langelį „Atsisakyti“.

Renginiai

Jei dalyvaujate renginyje, kuris yra organizuojamas arba susijęs su „ANTALIS“, registruodami Jus į renginį mes išsisaugome Jūsų kontaktinius duomenis. Registruodami Jus į renginį taip pat galime gauti informacijos apie Jūsų maitinimąsi (pvz. vegetariška mityba), informacijos apie sveikatos problemas ar informaciją apie neįgalumą, kiek tai reikalinga Jūsų dalyvavimui renginyje. Jei „ANTALIS“ renginys organizuojamas kartu su partneriais ar vyksta viešoje vietoje, mums gali reikėti pasidalinti Jūsų suteikta informacija, įskaitant asmens duomenis, su tokiu partneriu, renginio organizatoriumi ar asmeniu, suteiksiančiu ar atsakingu už renginio vietą. Bus pasidalinta tik minimalia informacija (Jūsų asmens duomenimis), kiek tai būtina renginio organizavimo tikslams. Jei renginys organizuojamas kartu su partneriais, tai šie partneriai bus atsakingi kaip savarankiški Jūsų asmens duomenų valdytojai už Jūsų informavimą apie tolesnį gautų Jūsų asmens duomenų tvarkymą bet kokios planuojamos rinkodaros veikos tikslu, ir kur reikia, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, bus patys atsakingi, už Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu gavimą.

Slapukai

Mūsų tinklapiuose yra naudojami slapukai ir kiti žiniatinklio srauto analizės įrankiai (pvz. „Google Analytics“ ir kt.). Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kaip naudojame šiuos įrankius, prašome perskaityti Slapukų politika arba prašykite ją atsiųsti, rašydami el. paštu dpo@antalis.com

Asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisinį pagrindą (pvz. gavę Jūsų sutikimą, vykdydami su Jumis sudarytą sutartį, kai tvarkyti duomenis reikalauja teisės aktas ar kai duomenis tvarkome dėl mūsų ar trečiųjų asmenų teisėto intereso (pvz. komercinės veiklos vykdymas).

5. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

„ANTALIS“ yra tarptautinė įmonių grupė, veikianti pasauliniu mastu. Kaip dauguma tarptautinių bendrovių, „ANTALIS“ centralizavo tam tikrus santykių su klientais administravimo ir dokumentų valdymo procesus Europos Sąjungos lygmeniu. Be to, kai projektai apima daugiau negu vieną jurisdikciją, informacija turi būti prieinama visoms „ANTALIS“ grupės įmonėms, todėl Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Jūsų buvimo šalies ribų (įskaitant duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“)) ribų ir gali būti prieinami „ANTALIS“ grupės bendrovėms visame pasaulyje.

„ANTALIS" imsis visų reikiamų techninių ir teisinių saugumo priemonių, kad užtikrintų „ANTALIS“ perduodamų asmens duomenų saugumą ir vientisumą ir asmens duomenys už EEE šalių būtų perduodami tik vadovaujantis EEE galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, taikant tokius pačius arba lygiaverčius asmens duomenų apsaugos standartus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenims bus taikomas toks pat ar lygiavertis apsaugos lygis kaip ir tas, kuris taikomas EEE, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje „ANTALIS“ sistemoje bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūsų asmens duomenys taip pat bus prieinami „ANTALIS“ paslaugų teikėjams. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų teikimą „ANTALIS“ paslaugų teikėjams rasite 7 skyriuje „Paslaugų teikėjai“. Kai pasitelkiame paslaugų teikėjus už EEE ribų, taikome tinkamas apsaugos priemones, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo (pvz. į sutartis su paslaugų tiekėjais įtraukiame standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas).

6. Asmens duomenų atskleidimas

„ANTALIS“ gali atskleisti Jūsų asmens duomenis tada, (i) kai tai yra būtina šiame privatumo pranešime nustatytais tikslais, įskaitant kitoms „ANTALIS“ įmonių grupės įmonėms, (ii) jei to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, (iii) vykstant „ANTALIS“ reorganizacijai ar jos sujungimui su kita įmone, (iv) jei toks informacijos atskleidimas yra reikalingas mūsų sutarties su Jumis ar Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu vykdymui ar kitų „ANTALIS“ susitarimų įvykdymui ir/ar „ANTALIS“ teisių, nuosavybės ar saugumo gynimui, (v) tam, kad būtų laikomasi teisminio proceso, teismo sprendimo ir kitų teisinių įsipareigojimų, ar vykdant teisinį ar valstybės institucijų tyrimą; arba (vi) gavus Jūsų sutikimą.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriose jurisdikcijose „ANTALIS“ yra įpareigota pranešti atitinkamoms priežiūros institucijoms apie įtartinus sandorius ir kitą veiklą, vadovaujantis teisės aktais, susijusiais su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, prekyba viešai neprieinama informacija ir pan. „ANTALIS“ taip pat gali pranešti apie įtartiną nusikalstamą veiklą policijai ir kitiems teisėsaugos organams. Mums gali būti draudžiama jus informuoti apie ketinimą atskleisti šią informaciją ar jos atskleidimą, vadovaujantis teisės aktais, tuomet pareiga pranešti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mums bus netaikoma.

Asmens duomenų gavėjai gali būti šie subjektai:

·         Mokesčių, muitų ir akcizų priežiūros institucijos;
·         Reguliavimo ir kitos profesinės organizacijos;
·         Vertybinių popierių biržos ir lizingo davėjai;
·         Viešieji registrai;
·         Tapatybės patvirtinimo paslaugų teikėjai;
·         Kredito informacijos agentūros;
·         Teismai, policija ir teisėsaugos institucijos;
·         Valstybinės institucijos;
·         Auditors and professional advisers (including professional indemnity insurers and advisers)• Auditoriai ir profesionalūs patarėjai (įskaitant profesinės atsakomybės draudikus ir patarėjus).

Bendrovė „ANTALIS“ dės visas pastangas, kad kiekvienu atveju atskleistų pagrįstai minimalią būtiną asmeninę informaciją.

7. Paslaugų teikėjai

Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas „ANTALIS“, yra vadinamos „Subrangovais“. „ANTALIS“ sudaro sutartis tik su tokiais Subrangovais, kurie vykdo tinkamai laikosi asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Iš Subrangovų yra reikalaujama naudoti tinkamas saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis, ir jiems draudžiama naudoti kitus asmens duomenis, išskyrus tuos, kuriuos nurodo „ANTALIS“ (kai Subrangovas yra Jūsų asmens duomenų tvarkytojas).

Subrangovai, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis „ANTALIS“ vardu, gali būti įsteigti ir veikti tiek EEE, tiek ir kitose pasaulio šalyse. „ANTALIS“ užtikrina, kad Subrangovai laikysis bet kokių teisinių reikalavimų taikytinų asmens duomenų perdavimui už tos šalies (jurisdikcijos), kurioje ji buvo surinkta, ribų. Jei duomenys yra surinkti EEE arba susiję su EEE esančiais duomenų subjektais, „ANTALIS“ reikalauja, kad Subrangovai pasirašytų ir vykdytų ES Standartines sutarčių sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis, kaip numatyta pagal galiojančius ES teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie Subrangovus, su kuriais mes bendradarbiaujame, prašome kreiptis į „ANTALIS“ duomenų apsaugos pareigūną, išsiųsdami užklausą toliau nurodytu el. paštu dpo@antalis.com . 

8. Jūsų informacijos atnaujinimas

„ANTALIS“ deda visas pastangas, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs ir išsamūs. Svarbu, kad praneštumėte mums apie bet kokius Jūsų kontaktinių duomenų ar kitų asmens duomenų pasikeitimus; taip padėtumėte mums užtikrinti, kad turime apie Jus pačią naujausią informaciją. Pasikeitus Jūsų pateiktiems asmens duomenims, prašome susisiekti su asmeniu, atstovaujančiu „ANTALIS“, su kuriuo įprastai bendraujate. Taip pat šiuo klausimu galite susisiekti su „ANTALIS" duomenų apsaugos pareigūnu, siųsdami užklausą šiuo el. paštu: dpo@antalis.com . 

9. Duomenų saugojimas

„ANTALIS“ saugo asmens duomenis tokį laikotarpį, koks yra reikalaujamas teisės aktų, o kai nenurodytas – tokį, koks būtinas siekiant pirmiau šio privatumo pranešimo 4 skyriuje „Mūsų renkami asmens duomenys ir kaip mes juos naudojame?“ aprašytų tikslų. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų saugojimo laikotarpis skirtingose šalyse (jurisdikcijose) gali skirtis. Asmens duomenys paprastai saugomi ne trumpiau kaip 2 metus ir gali būti saugomi ilgesnį laiką, kaip nustatyta pagal „ANTALIS“ registracijos vietos taikytiną senaties terminą.

Mums gali prireikti saugoti informaciją ilgą laiką, kad būtų sukurtos, naudojamos ar apgintos mūsų teisės, taip pat ir archyvavimo tikslams. Kur tai įmanoma praktiškai taikyti, asmeninė informacija yra anoniminė, pašalinant, pakeičiant ar blokuojant išsamią informaciją, leidžiančią identifikuoti asmenis.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie duomenų saugojimo politiką, kreipkitės į Pasaulinės duomenų apsaugos pareigūną, siųsdami užklausą toliau nurodytu el. paštu dpo@antalis.com .

10. Jūsų teisės

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

·         gauti informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis tvarko „ANTALIS“;
·         teisę, kad Jūsų asmens duomenys būtų pataisyti, pavyzdžiui, jei jie yra neišsamūs arba neteisingi;
·         bet kuriuo metu atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, kai esate klientas arba atšaukti sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kai nesate „ANTALIS“ klientas ir Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu);
·         esant tam tikromis aplinkybėmis, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Jūs turite teisę apriboti ar prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;
·         esant tam tikromis aplinkybėmis, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, turite teisę gauti asmens duomenų, kuriuos pateikėte „ANTALIS“, kopiją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“);
·         jei savanoriškai pateikėte asmens duomenis (asmens duomenys nebuvo pateikiami privalomai, atitinkamai laikoma, kad sutikimą asmens duomenų tvarkymui davėte konkliudentiniais veiksmais) arba davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, turite teisę atšaukti savo duota sutikimą; toks sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
·         teisėto intereso pagrindu tvarkant asmens duomenis – nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
·         turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje (žr. toliau).

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, kurios yra išvardintos aukščiau, prašome kreipkitės į „ANTALIS“ duomenų apsaugos pareigūną, išsiųsdami užklausą tam skirtu el. pašto adresu dpo@antalis.com

Jei man mažiau nei 18 metų

Jei esate jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami mums savo asmens duomenis, prašome užtikrinti, kad turite tėvų/teisėto atstovo leidimą tokiam asmens duomenų patekimui. Asmenims, jaunesniems negu 18 metų yra draudžiama pateikti savo asmens duomenis be jo teisėtų atstovų leidimo.

Teisė pateikti skundą

Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkina arba jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis pažeisdami taikytinus teisės aktus, Jūs galite pateikti skundą atitinkamai savo gyvenamosios vietos valstybės duomenų apsaugos priežiūros institucijai (pvz. Valstybinei asmens duomenų inspekcijai Lietuvos Respublikoje).

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Šis privatumo pranešimas buvo atnaujintas 2018 metų liepos 1 d. Mes galime atlikti reikalingus pakeitimus, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi visų galiojančių duomenų apsaugos reglamentuojančių teisės aktų. Bet kokie šio privatumo pranešimo nuostatų pakeitimai yra taikytini nuo paskelbimo mūsų tinklalapiuose dienos. Atitinkamai rekomenduojame nuolat pasitikrinti, ar privatumo pranešimo nuostatos nebuvo keistos.

Užklausa

Jei turite klausimų apie šį privatumo pranešimą, kreipkitės į „ANTALIS“ duomenų apsaugos pareigūną, išsiųsdami užklausą šiuo adresu dpo@antalis.com