UAB „ANTALIS“ ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Antalis“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir UAB „Antalis“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 111589049, PVM mokėtojo kodas LT LT115890414 registruotas adresas ˗ Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius).

1.4. Parduotuvė priima užsakymus tik didmeniniam prekių tiekimui, kuriuos Pirkėjas teikia išimtinai savo vykdomo verslo tikslais. Parduotuvės Pirkėjai gali būti tik juridiniai asmenys, veikiantys per savo atstovus, arba verslininkai, vykdantys ūkinę – komercinę veiklą. Parduotuvė neaptarnauja, neteikia Paslaugų ir netiekia prekių fiziniams asmenims jų asmeniniam vartojimui (t. y. vartotojams). Pardavėjas neprisiima jokių su vartotojų teisėmis susijusių įsipareigojimų nei pagal šias Taisykles, nei pagal Sutartį, nei pagal galiojančius teisės aktus. Pardavėjas užsakymo vykdymo procese turi teisę savo nuožiūra pareikalauti iš Pirkėjo įrodymų, patvirtinančių, kad Pirkėjas atitinka šio 1.4 punkto reikalavimus.

1.5. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Pirkti“ patvirtina, kad atitinka 1.4 punkte nustatytus reikalavimus, įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Prieš paspausdamas mygtuką „Pirkti“ Pirkėjas taip pat privalo įdėmiai perskaityti ir susipažinti su Pardavėjo Privatumo politika. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, ar nėra susipažinęs su Privatumo politika, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

 

II. PRIVATUMO POLITIKA. DUOMENŲ PATEIKIMAS. SAUGUMAS

2.1. Pirkėjas, norėdamas rinktis ir atlikti užsakymą Parduotuvėje, turi užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą bei susipažinti su Privatumo politika. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.

2.2. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, atsiskaitymu už prekes, prekių pirkimu ir pristatymu.

2.3. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu, apmokėjimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami Privatumo politikoje aptartais atvejais, o kitais atvejais -  tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.6. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs veiksmus Parduotuvėje Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.7. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainukus“ pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

2.8. Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.

2.9. Pirkėjas, užsakydamas prekes Parduotuvėje, privalo pateikti prašomus Pirkėjo duomenis elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys bus saugomi elektroninėje formoje. Pardavėjas su Pirkėju su Sutartimi, prekių užsakymu susijusiais klausimais bendraus ir Pirkėjas atitinkamą informaciją gaus elektroninėmis priemonėmis. Pirkėjas yra informuojamas, kad negalima užtikrinti visiško informacijos, perduodamos elektroninio ryšio priemonėmis, saugumo ir privatumo ir, kad Pirkėjo perduodama informacija (įskaitant mokėjimo kortelės informacija) gali būti perskaityta ar perimta trečiųjų asmenų. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio informacijos perėmimo, įsilaužimo ar bet kokios kitos neleistinos prieigos prie informacijos, kurią pateiks Pirkėjas užsakydamas prekes nuotolinio ryšio priemonėmis. 

2.10. Pardavėjas informuoja, kad Parduotuvėje naudojama saugaus duomenų šifravimo programinė įranga (SSL). SSL yra šifravimo kodas įprastai laikomas užtikrinančiu aukščiausio lygio saugumą operacijoms internete (visais atvejais atsižvelgiant į Taisyklių 2.9 punkte nurodytus Pardavėjo atsakomybės ribojimus). Tuo atveju, kai Pirkėjo interneto naršyklės kairėje pusėje matoma kuri nors iš šių ikonų , tai reiškia, kad Pirkėjas Parduotuvėje teikdamas prašomą informaciją ar patiekdamas Užsakymą, Parduotuvėje naršo SSL režimu.

2.11. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

2.12. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

 

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Antalis“ elektroninės prekybos taisyklėmis“) paspaudžia mygtuką „Pirkti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes kartu su visais papildomais mokesčiais (įskaitant pristatymo mokestį).

3.2. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis (nebent Pirkėjas, atsižvelgiant į jo pasirinktą apmokėjimo už prekes metodą jau yra atsiskaitęs) ir šias prekes priimti.

3.3. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.
 

IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas. Prekės kaina, nurodyta ties kiekvienos prekės aprašymu ir galutinėje užsakymo detalizacijoje, gali nereikšmingai skirtis dėl kainos apvalinimo. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiu prekės kainos pasikeitimu, jis privalo neatlikti paskutinio prekių užsakymo žingsnio, t.y. nespausti mygtuko „Pirkti“.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestį Pirkėjas matys paskutiniame prekių užsakymo žingsnyje, t.y. prieš paspaudžiant mygtuką „Pirkti“.
 

V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES. ATSISKAITYMO BŪDAI

5.1. Mokesčiai už paslaugas yra nurodyti Parduotuvės internetinėje svetainėje esančiame dokumente „Paslaugų katalogas“.

5.2. Apmokėjimą už prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos, išskyrus, jei Pirkėjas, atsižvelgiant į jo pasirinktą apmokėjimo už prekes metodą jau yra atsiskaitęs. Jei Pirkėjas užsakydamas prekes pasirenka apmokėjimą mokėjimo/kredito kortele (toliau – mokėjimo kortele), Užsakymą Pirkėjas privalo apmokėti už prekes prekių užsakymo momentu (Pirkėjas yra nukreipiamas į Pardavėjui atsiskaitymo paslaugas teikiančio partnerio (trečiojo asmens) internetinį puslapį saugiam atsiskaitymui).

5.3. Atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo už prekes būdą, Pirkėjas apmoka už prekes arba (i) banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą; arba (ii) mokėjimo kortele, naudojantis Pardavėjui atsiskaitymo paslaugas teikiančio partnerio (trečiojo asmens) paslaugomis.

5.4. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytoje su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas, įskaitant ir tuos atvejus, kuomet atsiskaitoma mokėjimo kortele, laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.5. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais (jei tokie terminai yra taikomi) ar neapmokėjus užsakymo jo pateikimo metu (tuo atveju, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą), Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas  0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių pagal Sutartį  įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.

5.7. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai prekes ar neįprastą prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.

5.8. Pateikiant Užsakymą Pirkėjui gali būti sudaryta galimybė už prekes apmokėti naudojantis mokėjimo kortele. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti, koreguoti ar atšaukti atsiskaitymo mokėjimo kortele už pateiktus Užsakymus būdą. Jei Pirkėjas, atsižvelgiant į Parduotuvėje jam siūlomus atsiskaitymo už prekes būdus, pasirenka atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą, Pirkėjas atsiskaitymo mokėjimo kortele tikslu bus nukreipiamas į Pardavėjo partnerio (trečiojo asmens) mokėjimo paslaugų teikėjo Worldline Financial Solutions SPRL, įsteigto Belgijoje, apsaugotą interneto svetainę (toliau - Worldline Financial Solutions svetainė). Pardavėjas yra pasirinkęs Worldline Financial Solutions SPRL (trečiąjį asmenį) saugiems atsiskaitymams internete mokėjimo kortelėmis.

5.9. Pirkėjas atsiskaitymo mokėjimo kortele tikslu nukreipiamas į Worldline Financial Solutions svetainę paspausdamas atitinkamą nuorodą Užsakyme ir privalės pateikti informaciją, reikalingą atsiskaitymui mokėjimo kortele įvykdyti. Worldline Financial Solutions SPRL svetainė yra trečiojo asmens svetainė, valdoma Worldline Financial Solutions SPRL, išimtinai Ogono SPRL atsakomybe pagal PCI DSS (pirmas lygis) sertifikavimo reikalavimus ir taikytinus teisės aktus.

5.10. Pirkėjas, naudodamasis apmokėjimo už Užsakymą mokėjimo kortele būdu, pripažįsta ir sutinka pateikti savo kredito/ mokėjimo kortelės informaciją bei kitą informaciją, reikalingą mokėjimui atlikti, Worldline Financial Solutions SPRL ir, kad ši informacija būtų tvarkoma Worldline Financial Solutions svetainėje. Pirkėjas, nesutikdamas pateikti šių duomenų Worldline Financial Solutions SPRL, Worldline Financial Solutions svetainėje, privalo nesirinkti apmokėjimo už Užsakymą mokėjimo kortele būdo.

5.11. Jei Pirkėjas, atsižvelgiant į Parduotuvėje jam siūlomus atsiskaitymo už prekes būdus, pasirenka atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą, šis būdas gali būti naudojamas išimtinai tik atsiskaitymui su Pardavėju už pateiktą Užsakymą. Bet koks kitas tikslas yra laikomas neleistinu ir neteisėtu. Pirkėjui draudžiama bet kokiu būdu gadinti ar trikdyti atsiskaitymo mokėjimo kortele procesą ar naudoti atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą kitais tikslais nei Užsakymo apmokėjimui. Pirkėjui atsiskaičius mokėjimo kortele Worldline Financial Solutions svetainėje Worldline Financial Solutions Pardavėjui patiekiama informacija apsiriboja šiais duomenimis: mokėtojo informacija, sąskaitos/ užsakymo numeris, pirmi 4 ir paskutiniai 3 kredito/ mokėjimo kortelės duomenys (mokėjimo patvirtinimo tikslais), mokėjimo suma.

5.12. Jei Pirkėjas, atsižvelgiant į Parduotuvėje jam siūlomus atsiskaitymo už prekes būdus, pasirenka atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą, bet koks  įvykis, kuris susijęs su tokiu mokėjimu ir kuris bet kokiu būdu įtakoja mokėjimą, Užsakymo ir Pirkėjo pareigos atsiskaityti už Užsakymą nepanaikina.

5.13. Pirkėjas, naudodamasis apmokėjimo už Užsakymą mokėjimo kortele būdu, pripažįsta ir supranta, kad Pardavėjas neužtikrina ir negarantuoja, kad toks mokėjimas bus be klaidų, virusų, pradėtas vykdyti nedelsiant ir/ar nuolat prieinamas, ar, kad pateikta informacija bus pilna, tiksli ir/ar naujausia; kiek tai leidžiama teisės aktuose, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, išlaidas (įskaitant teisines išlaidas), bet kokios rūšies netiesioginius nuostolius ar atsitiktinę žalą, patirtą Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo už Užsakymą mokėjimo kortele būdą. Jei dėl kokių nors priežasčių būtų nustatyta Pardavėjo atsakomybė už bet kokią žalą ar nuostolius, Pirkėjui kilusius naudojantis apmokėjimo už Užsakymą mokėjimo kortele būdu, Pardavėjo atsakomybė bendra ir galutine suma ribojama tokio mokėjimo už konkretų Užsakymą suma ar 100 eurų suma, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė.

 

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis galiojančiais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

6.2. Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.

6.2.1. Pirkėjo keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.2.1.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
6.2.1.2.    prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
6.2.1.3. prekė turi likti su visomis etiketėmis.
6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Graičiūno g. 38, LT 02241 Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.
6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo prašymas“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).
6.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 

6.3. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

6.4. Prekių, pakuotės kokybės, asortimento, kiekio atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti pažeistos pakuotės, neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

6.5. Prekių priėmimo metu nustačius pakuotės pažeidimus, Prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas, kartu su prekes pristačiusiu darbuotoju tai pažymi pristatymo dokumentuose. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui prekes priėmus ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos prekių pristatymo dokumentuose, tinkamai atliktos.

6.6. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, kurių nebuvo galima pastebėti Prekių priėmimo metu, kreipiasi į Pardavėją elektroniniu laišku:

6.6.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.
6.6.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių atvežimo į jų paskirties vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą, testą, spaudos ar kitokio apdorojimo proceso metu. 

6.7. Pateikiant skundą Pirkėjas turi pateikti Prekių kokybės defektus įrodančius neapdorotus pavyzdžius ir pavyzdžius po apdorojimo, jei paslėptas defektas buvo pastebėtas spausdinimo ar kitokio apdorojimo proceso metu. Taip pat pateikiamas ir mažiausios pakuotės identifikavimo žymėjimas – etiketė arba ant pakuotės esantis identifikavimo kodas.

6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą, ir tolesnį apdorojimą vykdyti tik gavus Pardavėjo sutikimą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.

6.9. Defekto pastebėjimas dalyje Prekių negali pateisinti visos Prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų Prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą Prekių partiją.

6.10. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 6.5. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

6.11. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.

6.12. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
 

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme.

7.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą pagal susitarimą Pirkėjo transportu arba Pardavėjo transportu. Transportavimo išlaidos apmokamos pagal atskirą susitarimą, išskyrus, jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo mokėjimo kortele būdą ir transportavimo išlaidos yra nurodomos paskutiniame prekių užsakymo žingsnyje, prieš paspaudžiant mygtuką „Pirkti“, tokiu atveju transportavimo išlaidos apmokamos kartu su apmokėjimu už prekes. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita.

7.3. Jeigu Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pristačius ir iškrovus Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas prekių priėmimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova ar pakartotiniu apsilankymu. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.

7.4. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pakrovus Prekes į Pirkėjo transportą.

7.5. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant pristatymo dokumentus.

7.6. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis, spaustuvė, kt.) (toliau – Trečioji šalis), Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Pristatymo dokumentus tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.

7.7. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.

7.8. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo  nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.

7.9. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.

7.10. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal šią Sutartį Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.