Internetinės svetainės naudojimosi taisyklės 

Teisinis pranešimas 

SVETAINĘ www.antalis.lt tvarko:

UAB „Antalis“, Ukmergės g. 280, Vilnius LT-06115, Lietuva, 111589049.

Išteklių nuomos teikėjas:

SOGETI FRANCE, „Société par Actions Simplifiée“, tinkamai vykdanti veiklą pagal Prancūzijos įstatymus, kurios registruotosios buveinės adresas: 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Prancūzija), o įmonės registracijos kodas: 479 942 583 Nantero prekybos ir bendrovių registre; įmonei atstovauja p. Christophe BONNARD, einantis generalinio direktoriaus pareigas.

 • Privalomasis poveikis
 • Apibrėžtys
 • SVETAINĖS paskirtis 
 • Naudojimas tik profesiniais tikslais
 • SVETAINĖS valdymas
 • Intelektinės nuosavybės teisė 
 • Saitai
 • Atsakomybės atsisakymas ir atsakomybės ribojimas
 • Asmens duomenų apsauga 
 • Taikoma teisė ir išimtinė jurisdikcija
 • Užklausos 

Privalomasis poveikis 

Jei naudotojas naršo šioje SVETAINĖJE, vadinasi, patvirtina, kad sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis be jokių išlygų, įskaitant atsakomybės atsisakymo ir apribojimo nuostatas. Šiomis Naudojimo sąlygomis siekiama apibrėžti bendrąsias taisykles, pagal kurias ANTALIS suteikia prieigą prie SVETAINĖS ir pagal kurias Naudotojai patenka į ją ir ja naudojasi.

Šiuo metu internete paskelbta ir galiojanti šių bendrųjų naudojimo sąlygų versija yra vienintelė versija, galiojanti tol, kol naudojate šią SVETAINĘ; ji tokia išliks tol, kol bus pakeista nauja versija.

Apibrėžtys 

ANTALIS – UAB „Antalis“, Ukmergės g. 280, Vilnius LT-06115, Lietuva,

Išteklių nuomos paslaugų teikėjas – bendrovė SOGETI FRANCE, „Société par Actions Simplifiée“, tinkamai vykdanti veiklą pagal Prancūzijos įstatymus, kurios registruotosios buveinės adresas: 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Prancūzija), o įmonės registracijos kodas: 479 942 583 Nantero prekybos ir bendrovių registre; įmonei atstovauja p. Christophe BONNARD, einantis generalinio direktoriaus pareigas.

SVETAINĖ – www.antalis.lt

Paslaugos – paslaugos, prieinamos SVETAINĖJE.

Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris naudojasi SVETAINE arba bet kuriomis paslaugomis, prieinamomis SVETAINĖJE.

Klientas – vartotojas, nustatytas SVETAINĖJE.

Identifikatorius – informacija, būtina siekiant nustatyti SVETAINĖS Lankytoją, kad būtų galima patekti į sritis, prieinamas tik Klientams.

Slaptažodis – konfidenciali informacija, kuri naudojama kartu su Identifikatoriumi, ir sudaro sąlygas Klientui įrodyti savo tapatybę.

Saitai – bet kokia trečiosios šalies svetainė arba išorinis interneto šaltinis, susietas su SVETAINE, kurio nevaldo ir už kurį nėra atsakinga įmonė ANTALIS.

Šios SVETAINĖS paskirtis 

Šios SVETAINĖS paskirtis yra pateikti Lankytojams informacijos apie produktus ir paslaugas, kurias siūlo ANTALIS, bei suteikti galimybę naudotis internetiniu šių produktų ir paslaugų įsigijimo įrankiu, kuriuo norint pasinaudoti reikia kliento registracijos.

SVETAINĘ naudoti griežtai tik profesiniais tikslais

Ši SVETAINĖ yra skirta ir griežtai naudojama tik profesiniais tikslais, aiškiai pabrėžiant, kad bet koks kitas panaudojimas, įskaitant prisijungus kaip klientui, yra negalimas.

Naudodamasis SVETAINE, Klientas pareiškia ir užtikrina, kad jis (ji) veikia tik profesiniais tikslais ir tokiu būdu atsisako bet kokios teisės, susijusios su vartotojų apsauga naudojant šią SVETAINĘ, tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

Jei esate Lankytojas, neturėtumėte pirkti arba atlikti bet kokio veiksmo, susijusio su pirkimu šioje SVETAINĖJE, arba bet kokio veiksmo, paremto informacija, paskelbta SVETAINĖJE. Jei naudosite šią SVETAINĘ pažeisdami šias Naudojimo sąlygas, nepriklausomai nuo šio įspėjimo, tai darysite savo paties rizika, o ANTALIS šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės.

SVETAINĖS valdymas  

Siekdama tinkamai valdyti SVETAINĘ, įmonė ANTALIS bet kuriuo metu gali:

 • laikinai sustabdyti, pertraukti arba riboti prieigą prie visos arba dalies SVETAINĖS, palikti prieigą prie SVETAINĖS arba tam tikrų jos dalių tik apibrėžtai Klientų kategorijai;
 • pašalinti informaciją, trukdančią tinkamai veikti SVETAINEI arba neatitinkančią nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų ir reglamentų, arba informaciją, kuri laikoma netinkama arba neteisėta;
 • laikinai sustabdyti SVETAINĘ siekiant ją atnaujinti

Intelektinė nuosavybė 

Visi prekių ženklai, nuotraukos, tekstai, komentarai, iliustracijos, judantys arba nejudantys vaizdai, vaizdo įrašai, garsai, įskaitant kompiuterines programas, kurios naudojamos siekiant užtikrinti tinkamą SVETAINĖS veikimą ir t. t., iš esmės visi elementai, kurie atkuriami arba naudojami SVETAINĖJE, yra saugomi intelektinės nuosavybės teisės aktų.

Visi šie elementai yra visiška įmonės ANTALIS arba jos partnerių nuosavybė. Bet koks visų arba dalies šių elementų, įskaitant kompiuterines programas, atkūrimas, pateikimas, naudojimas arba adaptavimas bet kokia forma be išankstinio raštiško ANTALIS patvirtinimo yra griežtai draudžiamas. Tai, kad ANTALIS nepateikia pretenzijos iš karto, kai sužino apie neįgaliotą elementų naudojimą, nereiškia, kad toks naudojimas yra patvirtinamas arba kad atsisakoma pateikti ieškinį.

Saitai 

SVETAINĖJE gali būti pateikta trečiųjų šalių svetainių arba išorinių internetinių šaltinių (toliau – Saitai). ANTALIS nevaldo ir negali valdyti jokių saitų. Vadinasi, ANTALIS negali būti laikomas atsakingu už šiuos Saitus ir atsisako bet kokios atsakomybės už turinį, reklamą, produktus, paslaugas ir visą kitą medžiagą, kuri pateikiama tokių trečiųjų šalių svetainėse ir išoriniuose ištekliuose arba jų filialuose.

Be to, ANTALIS negali būti laikomas atsakingu už žalą arba faktinius ar tariamus nuostolius, kylančius dėl tokiuose saituose siūlomo turinio, prekių arba paslaugų naudojimo ar pasitikėjimo jais.

Atsakomybės atsisakymas 

ANTALIS deda pagrįstas pastangas teikti tikslią ir aktualią informaciją SVETAINĖJE bei pasilieka teisę bet kada, nepateikusi pranešimo, keisti turinį. ANTALIS nepateikia jokios garantijos, susijusios su SVETAINĖS tikslumu ir išsamumu, o tai apima Saitus arba kitas elektronines nuorodas, tiesiogiai arba netiesiogiai prieinamas SVETAINĖJE.

Informacijos tikslumo tikrinimas pagalbinėmis priemonėmis, įskaitant tiesioginį kontaktą su ANTALIS, yra Lankytojo atsakomybė.

Dėl to ANTALIS neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl:

 

 • SVETAINĖS turinio netikslumo arba praleidimo;
 • SVETAINĖS neprieinamumo;
 • klaidų;
 • klaidų, susijusių su turiniu, pateikiamu SVETAINĖJE;
 • žalos, kylančios iš nesąžiningo trečiosios šalies įsibrovimo, kurio metu keičiama SVETAINĖJE pateikiama informacija;
 • išankstinių nusistatymų arba žalos, sukeltos neįgaliotų arba neteisėtų pokyčių, atliktų SVETAINĖS turiniui;
 • apskritai kalbant, iš išankstinių nusistatymų, tiesioginių arba netiesioginių, ir, nepriklausomai nuo priežasties, kilmės, pobūdžio arba pasekmių, kylančių iš prieigos prie SVETAINĖS arba jos nebuvimo ir (arba) informacijos, tiesiogiai arba netiesiogiai pateikiamos SVETAINĖJE, naudojimo.

 

ANTALIS atsisako bet kokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, sukeltą viruso, paslaugų teikimą trikdančios atakos arba kitos technologiškai žalingos medžiagos, galinčios pažeisti Jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis arba kitą patentinę medžiagą dėl SVETAINĖS naudojimo arba turinio atsisiuntimo iš šios SVETAINĖS arba kitos trečiosios šalies svetainės ar kitų internetinių šaltinių, susietų su SVETAINE.

ANTALIS atsisako bet kokios atsakomybės bet kokios trečiosios šalies svetainės arba išorinių internetinių šaltinių, susietų su šia SVETAINE, atžvilgiu. Tokios nuorodos neturėtų būti aiškinamos kaip jų turinio patvirtinimas, atliekamas ANTALIS. ANTALIS atsisako bet kokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, kuri gali kilti dėl trečiųjų šalių svetainės arba išorinių interneto šaltinių, susietų su šia SVETAINE, naudojimo.

Asmens duomenų apsauga 

Asmens duomenų apsauga

Visa asmeninė informacija, pateikta Lankytojo šioje SVETAINĖJE, renkama ir tvarkoma įmonės ANTALIS pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, susijusį su asmens duomenų ir informacijos apsauga. Jei norite gauti daugiau informacijos, eikite į mūsų Privatumo politiką  ir į mūsų Slapukų politiką, kurios pateikiamos šioje SVETAINĖJE.

a. IT apsauga šioje SVETAINĖJE:

ANTALIS įsipareigoja užtikrinti tinkamas priemones, garantuojančias Klientų asmens duomenų, pateikiamų šioje SVETAINĖJE, saugumą ir konfidencialumą, bei deda pastangas, kad jie nebūtų iškraipyti, pažeisti, sunaikinti arba kad prie jų negalėtų prieiti neįgaliotos trečiosios šalys. Asmens duomenys, pateikiami lankytojų, yra saugomi saugiuose serveriuose, daugiausiai išteklių nuomos paslaugų teikėjo serveryje.

Tačiau asmens duomenų perdavimas internetu kelia vidinę riziką, kurios ANTALIS negali visiškai išvengti tokiu būdu atsiųstų duomenų saugumo atžvilgiu. Dėl šios priežasties ANTALIS įspėja Lankytojus apie galimas rizikas, susijusias su SVETAINĖS veikimu ir naudojimu, taip pat ANTALIS rekomenduoja Klientams imtis visų reikiamų apsaugos priemonių, kad kontroliuotų savo naršymą internete (pavyzdžiui, naudoti atnaujintą techninę ir programinę įrangą, atnaujinti antivirusines programas, imtis konfidencialumo priemonių, kad būtų apsaugoti identifikatoriai ir Slaptažodis, ir t. t.). Klientai yra visiškai atsakingi už savo Identifikatoriaus ir Slaptažodžio valdymą.

b. IT apsauga trečiųjų šalių svetainėje arba išoriniame interneto šaltinyje, siejamame su šia SVETAINE (saitai):

Asmens duomenų, pateiktų Lankytojų trečiųjų šalių svetainėje arba išoriniame interneto šaltinyje, siejamame su šia SVETAINE, valdymas ir apsauga yra išimtinė šių išorinių svetainių arba interneto šaltinių leidėjų atsakomybė. Jie apima toliau nurodytas išorines svetaines arba interneto šaltinius:

 • visas trečiųjų šalių svetaines ir išorinius interneto šaltinius, siejamus su SVETAINE, pavyzdžiui, trečiųjų šalių slapukų leidėjų, nurodytų šios SVETAINĖS Slapukų politikoje, svetaines ir išteklius.

 

ANTALIS nėra Duomenų valdytojas, nes jis nereguliuoja duomenų, pateiktų Lankytojų per šias išorines svetaines ir interneto šaltinius, tvarkymo, ir jokiu būdu negali užtikrinti tokiu būdu Lankytojų siunčiamų duomenų saugumo. Klientai turi būti susipažinę su Privatumo politika, pateikiama šiose išorinėse svetainėse arba interneto šaltiniuose.

Taikoma teisė ir išimtinė jurisdikcija 

Šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatos yra reglamentuojamos Lietuvos įstatymų, neįtraukiant įstatymų kolizijos taisyklių. Kompetentingas teismas, į kurio jurisdikciją patenka registruotoji įmonės ANTALIS buveinė, turi išimtinę teisę aiškinti skirtumus arba spręsti kylančius ginčus, išskyrus atvejus, kai reikia konkrečios kompetencijos, atsirandančios dėl konkretaus teisės akto arba reglamento.

Užklausos 

Siųskite pranešimą adresu infolt@antalis.com arba žiūrėkite SVETAINĖS kontaktų skiltį:

 • jei kyla klausimų, reikia informacijos apie produktus, pristatomus SVETAINĖJE;
 • jei susiduriate su sunkumais bandydami patekti arba naršydami SVETAINĖJE;
 • pamatote netinkamą arba neteisėtą turinį SVETAINĖJE.