„Antalio“ verslo etikos kodeksas

Šis „Antalio“ įmonių grupės (toliau – „Antalio“ įmonių grupė, Grupė) verslo etikos kodeksas taikomas visiems „Antalio“ įmonių grupės direktoriams, vadovaujantiems darbuotojams, pareigūnams ir darbuotojams (toliau vadinami „Atstovu (-ais)“) jų santykiuose Grupės viduje ar su trečiosiomis šalimis, nepriklausomai nuo to, kokioje Grupės bendrovėje jie dirba („Antalis International“, „Antalis Ressources & Services“ ar kurioje nors iš jų patronuojamųjų įmonių), kokias pareigas jie užima ar kokias funkcijas vykdo (finansų, buhalterinės apskaitos, teisės, pardavimo, marketingo, gamybos ir kt.).

Pasaulyje, kur vertybės, bėgant laikui, tampa vis svarbesnės, „Antalio“ įmonių grupė ir toliau lieka visapusiškai įsipareigojusi suinteresuotiems asmenims užtikrinti kokybę, paslaugas, etiką ir sąžiningus sandorius su kitais Grupės viduje ir už jos ribų bei laikytis visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Mes turime užtikrinti nuolatinį gebėjimą prisitaikyti prie naujų darbo metodų ir elgesio taisyklių. Taigi šie principai – tai mūsų verslo santykių pagrindas. „Antalio“ įmonių grupė tikisi, kad ir jos verslo partneriai, ypač tiekėjai, vadovausis šiomis vertybėmis ir besąlygiškai laikysis šio kodekso. 

Atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis

„Antalio“ reputacijos sąžiningumo srityje pagrindas – jos pagarba įstatymams, kitiems teisės aktams ir reikalavimams, taikomiems verslo etikai visose šalyse, kuriose ji veikia. Taigi draudžiama bet kokia veikla, kuri galėtų įtraukti „Antalio“ įmonių grupę į neteisėtus veiksmus, o „Antalio“ Atstovai asmeniškai atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų bei reikalavimų, susijusių su jų darbu, išmanymą.

Šių įstatymų pažeidimas gali užtraukti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę. Nepaisant įstatymo numatytų sankcijų, bet kuris Atstovas, pripažintas kaltu dėl pažeidimo, bus patrauktas drausminėn atsakomybėn ir atsakys už pasekmes, atsiradusias jam pažeidus pareigas pagal įgaliojimus ar darbo sutartį.

Siekdamas laikytis etikos kriterijų ir tikslų, „Antalis“ taip pat reikalauja iš darbuotojų laikytis visų konkrečių standartų, kurie yra griežtesni už įtvirtintuosius atitinkamuose įstatymuose. „Antalis“ tvirtai laikosi įstatymų, be kita ko, reglamentuojančių žmogaus teises ir darbą, korporacinį valdymą, sveikatos ir saugos standartus, produktų saugumą, intelektinės nuosavybės apsaugą, aplinkos apsaugą, korupcijos prevenciją, sąžiningą konkurenciją, konfidencialumo prievolę, interesų konflikto ir naudojimosi viešai neatskleista informacija vengimo, privatumo apsaugos ir lygių galimybių darbe.

Tais atvejais, kai „Antalis“ įmonių grupės veiklos nesusijusios su įstatymais, kitais teisės aktais ar privalomais reikalavimais, kiekvienas Atstovas turi vadovautis sąžiningumo, dorumo ir teisingumo principais. Iš tiesų, harmoningas „Antalio“ vystymasis didžiąja dalimi priklauso nuo pasitikėjimo, kuris susiklosto tarp „Antalio“ įmonių grupės ir jos Atstovų ir tarp pačių Atstovų. Šio pasitikėjimo sukūrimas ir puoselėjimas reiškia, kad situacijose, kurios gali būti sudėtingos, visuose lygmenyse laikomasi konkrečių elgesio taisyklių. Minėti principai kartu su individualiu atsakomybės, lojalumo ir sveiko proto jausmu, yra naudingas priminimas kiekvienam „Antalio“ įmonių grupėje, nesvarbu, kokią veiklą jis vykdo.

Kiekvienas Grupės Atstovas, laikydamasis šio Kodekso, užtikrina tinkamą elgesį mūsų kasdieniame versle – tiek įmonės viduje, tiek su trečiosiomis šalimis. 

Aiškių, nešališkų, sąžiningų ir teisėtų ryšių su verslo partneriais sukūrimas

„Antalis“ įmonės grupės tiekėjai pasirenkami vadovaujantis objektyviais kriterijais, tokiais kaip kokybė, kainos, įvykdymo laikas ir kt.

Sutartys / susitarimai tarp „Antalio“ ir jo konsultantų, agentų, paslaugų teikėjų ar panašių verslo partnerių įforminami raštu, juose aprašoma faktiškai suteikiamų paslaugų rūšis ir nurodoma sutartinė šių paslaugų kaina. Atsiskaitoma tik už tas paslaugas, kurias paslaugų teikėjas faktiškai suteikė. Draudžiama mokėti nepagrįstus mokesčius ar komisinius tarpininkams.

Santykiams su valdžia ir valdžios institucijomis, užsienio politinėmis partijomis ir jų atstovais (pareigūnais), kandidatais į politines pareigas ir viešųjų tarptautinių organizacijų nariais taikomi įvairių šalių antikorupciniai įstatymai. Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai atsilyginti šiems subjektams ar asmenims pinigais ar vertybėmis, siekiant gauti ar išlaikyti verslą arba užsitikrinti nepagrįstą naudą.

Klientai, tiekėjai, konsultantai, agentai, paslaugų teikėjai ir visi panašūs verslo partneriai turi būti informuoti apie šį Kodeksą ir paprašyti laikytis jo nuostatų.

Siekiant išvengti situacijų, kuriose galimas ar tikėtinas Atstovo interesų ir „Antalio“ įmonių grupės verslo interesų konfliktas, draudžiama duoti ar gauti iš klientų, tiekėjų, ir apskritai iš bet kokio viešo ar privataus asmens, su kuriuo Grupė vykdo verslą, bet kokio pobūdžio dovanas ar naudą, kurių vertė viršija simbolinę vertę. 

„Antalio“ įmonių grupės Atstovai, besirūpindami Grupės prestižu ar tiesiog laikydamiesi etiketo ir gero tono taisyklių, retkarčiais gali gauti ar pasiūlyti dovanų ir pramogų, susijusių su jų verslu. Tokie dalykai kaip pakvietimai į socialinius, sporto renginius, maitinimo ir pramogų paslaugos, kuklios vertės dovanos, su įprastiniu svetingumu susijusios paslaugos ar tiesiog geras tonas, neviršijant simbolinės vertės, gali būti laikomi tinkamais, jeigu jie yra pagrįsti.

Vis dėlto Atstovai privalo užtikrinti, kad:

 • suteiktos ar gautos dovanos ar svetingumas atitiktų taikomus įstatymus, būtų tinkamas, proporcingas, skaidrus ir nelaikytinas darančiu pernelyg didelę įtaką verslo santykiams ar sukuriančiu prievolę (įpareigojimą);
 • būtų griežtai laikomasi Grupės politikos dėl dovanų ir svetingumo;
 • jie praneštų savo verslo partneriams ir kitiems atstovams (pavyzdžiui, agentams, platintojams, pardavimo konsultantams ir tarpininkams) apie tokias politikas ir užtikrintų jų taikymą, kai veikiama „Antalio“ vardu.

 

Produktų pardavimai turi būti vykdomi tik remiantis kaina, kokybe ir paslauga. „Antalio“ įmonių grupei galioja įvairūs antikorupciniai įstatymai (Prancūzijos įstatymas dėl skaidrumo, kovos su korupcija ir už ekonominio gyvenimo modernizavimą, vadinamas „Sapin II“ įstatymu, JAV įstatymas apie užsienio kovos su korupcija patirtį, JK įstatymas dėl kyšininkavimo, EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencija ar kiti vietos įstatymai), atsižvelgiant į vietą, kurioje ji veikia ar kurioje įsikūrusios jos patronuojamosios įmonės, ir labai griežtos baudžiamosios sankcijos, taikomos pažeidimo atveju. Be to, gali būti, kad bus sutrikdytas Grupės gebėjimas tęsti veiklą ir padaryta didžiulė žala jos reputacijai. 

Rūpestingai ir sąžiningai taikomos konkurencijos taisyklės

Visi Atstovai susilaiko nuo bet kokio pobūdžio antikonkurencinės verslo praktikos, įskaitant suderintus susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

Negalima tikėtis jokios naudos pažeidus konkurencijos įstatymą, nes sankcijos numato gautos neteisėtos naudos panaikinimą ir skiria baudą, galinčią turėti labai rimtų pasekmių verslo pelningumui. Konkurencijos įstatymų nesilaikymas kelia rimtą pavojų Grupei ir jos atstovams (baudos gali siekti iki 10 % pasaulinės Grupės apyvartos, užtraukti baudžiamąsias sankcijas asmenims, baigtis įmonių direktorių atleidimu, trečiųjų šalių pareikštais civiliniais ieškiniais ir pakenkimu prekės ženklui, reputacijai bei verslo santykiams).

Tikimės, kad visi Atstovai laikysis „Antalio“ įmonių grupės konkurencijos taisyklių ir savo veikloje įgyvendins toliau išvardytus pagrindinius reikalavimus.

KADANGI TAI YRA NETEISĖTA, ATSTOVAI ĮSIPAREIGOJA:

 • Nesitarti, neaptarinėti ir nieko neplanuoti su konkurentais, tai yra:
  • nenustatyti kainodaros sąlygų klientams ar kainų pagrindinėms medžiagoms, perkamoms iš tiekėjų, ar kitokių svarbių, nesusijusių su kaina, sutartinių sąlygų, taip pat sąlygų, kaip pateikti paraiškas paskelbtiems konkursams;
  • neboikotuoti konkrečių klientų ar tiekėjų;
  • nesidalyti rinkų (pvz., neprisiskirti teritorijų, klientų ar produktų);
  • nekliudyti naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką.
 • Nelikti ir kitokiu būdu nedalyvauti jokiuose oficialiuose ar neoficialiuose aptarimuose, diskusijose su konkurentais, kuriuose:
  • yra keičiamasi bet kokia konkurenciniu požiūriu konfidencialia informacija (pvz., susijusia su pardavimais, kainomis, nuolaidomis, rinkodaros strategijomis, gamybos kaštais ir strategijomis, investicijų planais);
  • kyla nekorektiškos diskusijos konkurenciniu požiūriu konfidencialiais klausimais, net jeigu tokioje diskusijoje aktyviai nedalyvaujama.
 • Nedrausti pardavėjui (EEB viduje) eksportuoti produktus į kitą EEB šalį arba įvykdyti atskirų klientų iniciatyva pateiktus užsakymus, rezervuotus kitiems perpardavėjams.
 • Nesitarti su tiekėju ar perpardavėju dėl perpardavimo kainų ar minimalių perpardavimo kainų.
 • Kai „Antalio“ įmonių grupės rinkos dalis viršija 40 % atitinkamos rinkos, nepiktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, siekiant pašalinti konkurentus šiais būdais:
  • trumpą laikotarpį fiksuojant kainas žemiau nei savikaina ir ilgainiui padidinant pelną, padidinus kainą;
  • taikyti diskriminuojančią kainodarą, su lojalumu susijusias nuolaidas ir / arba mišrius pardavimus, siekiant apriboti kliento galimybes įvairinti su konkuruojančiais tiekėjais tiekimo šaltinius;
  • atsisakant suteikti prieigą arba suteikiant prieigą nepagrįstomis sąlygomis, kurios neleistų konkurentams gauti prieigos prie pagrindinės infrastruktūros, kuriai nėra realaus ar galimo pakaitalo ir kuri yra būtinai reikalinga konkurentams, norint vykdyti veiklą rinkoje.

 

KITA VERTUS, ATSTOVAI GALI:

 • Vienašališkai nuspręsti:
  • dėl kainodaros sąlygų ir kitų, nesusijusių su kaina, sąlygų;
  • su kuo jie sudarys sandorius ir su kuriais klientais ir / arba rinkomis jie dirbs;
  • kaip / ar pateikti paraiškas paskelbtiems konkursams, arba kaip / ar konkuruoti su nauju rinkos dalyviu ar kitu konkurentu.
 • Dalyvauti šakinėse prekybos ir pramonės organizacijose su sąlyga, kad ten veikia pakankamos apsaugos priemonės, neleidžiančios apsikeisti konkurenciniu požiūriu konfidencialia informacija;
 • Būti atsargiems bendraujant su konkurentu net ir neoficialiame ar socialiniame lygmenyje;
 • Viešai ir raštu išreikšti savo nesutikimą dėl susitikimuose su konkurentais, kuriuose jie dalyvauja, iškilusių nekorektiškų diskusijų, kuriose aptariami konkurenciniu požiūriu konfidencialūs klausimai;
 • Rekomenduoti perpardavimo kainas / sąlygas perpardavėjui, su sąlyga, kad pastarajam nebus daromas spaudimas griežtai laikytis šių rekomendacijų;
 • Pasinaudoti savo įtaka rinkoje ir konkuruoti naujovėmis bei patenkintų klientų skaičiumi.

 

Jeigu Atstovas būtų įtrauktas į neteisėtas diskusijas, jis privalo iškart nustoti diskutuoti, paaiškinti, kad tai prieštarauja „Antalio“ įmonių grupės politikai ir, jei reikia, išeiti iš susirinkimo. Apie visus tokio pobūdžio incidentus reikėtų pranešti Įmonės teisės departamentui.

Konfidencialumo ir neviešinamos informacijos naudojimo taisyklių laikymasis

Visi „Antalio“ įmonių grupės Atstovai, eidami savo pareigas gali sužinoti tam tikros informacijos apie Grupę, jos verslą, finansus, sąskaitas, prognozes, pardavimo metodus ar kainodarą, klientų sąrašus ar jų pirkimo įpročius, gamybos metodus, tiekėjų siūlomas sąlygas, draudimo polisus, žmogiškųjų išteklių duomenis, prekybines paslaptis, patentus ir kitą neviešą informaciją. Nesvarbu, ar ši informacija buvo atskleista raštu, žodžiu ar kitokia forma, ar Atstovas ją paruošė kaip projektą ar galutinį variantą, jos atskleidimas trečiosioms šalims gali būti kenksmingas Grupei, todėl tokia informacija turi būti griežtai konfidenciali. Ši informacija ir visa su ja susijusi medžiaga (diskai ir kitos laikmenos), gauta iš atitinkamų derybų, pasiūlymų ir teisinių dokumentų, turi būti laikoma visiškai konfidencialiai ir saugioje vietoje. Konfidenciali informacija gali būti naudojama tik tam tikslui, kuriam ji buvo patikėta. Visi konfidencialūs dokumentai, kurių nereikia saugoti teisiniais ar vidaus apskaitos tikslais, turi būti sunaikinti dokumentų smulkintuvu. Konfidencialumo prievolė išlieka ir po santykių su Grupe nutraukimo.

Finansinių ataskaitų teikimas reikalauja aukščiausių objektyvumo ir sąžiningumo standartų. Apgaulingų ar klaidinančių ataskaitų padaryta žala „Antalio“ reputacijai ir jų investuotojams gali būti didžiulė. Nesąžiningos finansinės ataskaitos taip pat gali susijusiems asmenims ar bendrovei užtraukti civilinių ar baudžiamųjų sankcijų. Vadinasi, melagingos ar klaidinančios informacijos pateikimas vidaus ar išorės finansinėse ataskaitose griežtai draudžiamas.

Tas pats pasakytina ir apie ataskaitas, pateikiamas vertybinių popierių biržai ar valdžios institucijoms: ataskaitos turi būti išsamios, tikslios, pateikiamos laiku ir pagrįstos patikrintais faktais, leidžiančiais susidaryti tikslų vaizdą apie bendrovės veiklą.

Be to, kai tik ši konfidenciali informacija, tikėtina, turės pastebimą poveikį „Antalio“ akcijų kainai vertybinių popierių biržoje, Atstovai, kuriems ši informacija žinoma, privalo susilaikyti nuo įsigijimo, pardavimo, pasirašymo, keitimosi bet kokiais „Antalio“ išleistais vertybiniais popieriais ar išvestiniais finansiniais instrumentais, pagrįstais minėtais vertybiniais popieriais, kol ši informacija taps vieša, t. y., kol ji bus paskelbta oficialiame „Antalio“ ar „Sequana“ pranešime spaudai.

Visi Atstovai informuoti ir pripažįsta, kad jiems draudžiama:

 • naudoti bet kokią vidaus informaciją, net ir tą, kurioje nėra minimi pelno rezultatai;
 • atskleisti vidaus informaciją (išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra būtinas norint atlikti savo darbą Grupės interesais) ir rekomenduoti įvykdyti kitam asmeniui arba įvykdyti pačiam sandorį, susijusį su „Antalio“ akcijomis, remiantis minėta vidaus informacija.

Asmens duomenų apsauga

„Antalio“ įmonių grupė pripažįsta pagrindinę ir neatimamą kiekvieno asmens teisę į savo privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsaugą.

Grupė įgyvendina reikiamas procedūras, kad asmens duomenų surinkimas ir tvarkymas, kurį Grupė atlieka vykdydama savo veiklą, būtų atliekamas laikantis atitinkamų įstatymų ir gerbiant asmenis bei užtikrinant jų asmeninės informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Kiekvienas Atstovas užtikrina, kad veiksmai susiję su asmens duomenimis – rinkimas, saugojimas, gavimas, naudojimas, perdavimas ir / arba ištrynimas, kuriuos jis atlieka vykdydamas savo darbines funkcijas, būtų atliekami laikantis galiojančių įstatymų ir vidaus instrukcijų bei procedūrų, kurias šiuo tikslu nustatė ir išplatino Grupė. Atstovams draudžiama rinkti, naudoti, atskleisti ir / arba saugoti asmens duomenis, susijusius su bet kuriuo Atstovu ir bet kuria trečiąja šalimi, pažeidžiant šiuos įstatymus, instrukcijas ir procedūras, ir jie susilaiko nuo šių veiksmų visais atvejais, kai jiems neleidžiama rinkti, naudoti, atskleisti ir / arba saugoti asmeninės informacijos, susijusios su veikla grupės viduje. 

Įsipareigojimas dirbti saugiai

Saugi darbo vieta – vienas iš pagrindinių visų laikų „Antalio“ prioritetų. Nieko nėra svarbiau už saugą, todėl, kas benutiktų, saugos taisyklių nevalia nepaisyti ir pažeisti. Nukrypimo nuo saugos taisyklių negalima pateisinti jokiomis išlaidomis ar konkurenciniais pranašumais. Kitaip tariant, mūsų tikslas sukurti saugias darbo vietas, išvengti nelaimingų atsitikimų. Tai sunkiai pasiekiamas tikslas, tačiau jį galima pasiekti organizuojant tęstinį Atstovų mokymą ir informavimą apie saugius darbo metodus bei užtikrinant, kad mūsų darbo aplinka atitiktų bent jau visus Vyriausybės nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus. Kaip šio tikslo dalis, Atstovai skatinami dalyvauti saugos programose, kiekviename žingsnyje laikytis saugos taisyklių, saugotis patiems, saugoti savo bendradarbius ir bendrovės įrenginius.

Galimų interesų konfliktų išsprendimas

Bet kuris Atstovas yra įsipareigojęs siekti „Antalio“ įmonių grupės sėkmės. Taigi draudžiama dirbti konkurentams, klientams ar tiekėjams darbo santykių Grupėje laikotarpiu ir, vadovaujantis straipsniu dėl konkurencijos draudimo, pasibaigus santykiams su Grupe. Taip pat draudžiama turėti svarbių interesų (investuoto kapitalo), eiti tiesiogines ar netiesiogines pareigūno, darbuotojo, konsultanto ar direktorių valdybos nario pareigas kitoje bendrovėje, kai yra pagrindo manyti, jog tokie interesai ar santykiai sukels konfliktą su bendrovės verslo interesais. Kadangi kiekvienas galimo interesų konflikto atvejis yra unikalus ir būtina įvertinti visus veiksnius, norint rasti galutinį sprendimą, apie tokias situacijas reikėtų nedelsiant pranešti Grupės generaliniam juriskonsultui ar Žmogiškųjų išteklių direktoriui.

Pagarba ir orumas darbe

Bet kuris Atstovas, einantis vadovo pareigas, privalo pagarbiai elgtis su darbuotojais ir neleisti bet kokio pobūdžio nepagrįstų suvaržymų, smurto grėsmės ar bet kokios formos fizinės prievartos ar priekabiavimo prie Grupės darbuotojų. Atstovas negali įdarbinti asmenų, jaunesnių negu atitinkamoje šalyje nustatytas minimalus įdarbinimo amžius. 

Aplinkos apsaugos principai

Bet kuris Atstovas dirba aplinką tausojančiu būdu, laikydamasis visų galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, ir apie juos praneša klientams, tiekėjams, konsultantams, agentams, paslaugų teikėjams ir visiems panašiems verslo partneriams bei paprašo jų įsipareigoti laikytis šių aplinkosaugos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Pasaulinis susitarimas

Kadangi „Antalio“ įmonių grupė yra pasirašiusi JT Pasaulinio susitarimo (angl. „Global Compact“) iniciatyvą, kuri propaguoja pagrindines pagarbos kitiems vertybes bei aktualiausius etinius ir aplinkosauginius aspektus, pageidautina, kad visi Atstovai aktyviai ir tikslingai prisidėtų prie Grupės ketinimo remti šiuos principus savose įtakos sferose ir paversti juos pagrindine savo strategijos, veiksmų planų ir darbo procesų dalimi.

Šio kodekso įgyvendinimas

Visi „Antalio“ įmonių grupės Atstovai laikosi šio Kodekso, atitinkamų Grupės vidaus procedūrų ir kitų vidaus vietos ar techninių taisyklių šiame dokumente aptariamais klausimais.

Su šiuo Kodeksu bus supažindinti visi „Antalio“ įmonių grupės Atstovai. „Antalis“ užtikrins, kad atitinkami Atstovai būtų tinkamai paruošti šio Kodekso turinio ir jo taikymo klausimais, ir būtų supažindinti su atitinkamomis, su juo susijusiomis vidaus procedūromis.

Grupė įpareigos savo pareigūnus ir vadovus užtikrinti, kad jų darbuotojai laikytųsi šio Kodekso, ir stebės, kaip šio Kodekso laikomasi atlikdama (skelbiamus arba neskelbiamus) auditus.

Verslo etikos kodekso pažeidimai – rimti nusižengimai, kurie gali užtraukti drausminę atsakomybę, skubų laikiną nušalinimą nuo pareigų, atleidimą iš pareigų, darbo sutarties nutraukimą arba bendrovės pareikštą civilinį ieškinį. Be to, Verslo etikos kodekso pažeidimai, kurie taip pat reiškia įstatymo pažeidimus, gali užtraukti baudas, sankcijas ar gali būti panaudota kitų teisinių gynybos priemonių.

Kilus klausimams ar abejonėms dėl šio Verslo etikos kodekso įgyvendinimo ar aiškinimo, bet kuris Atstovas gali kreiptis į savo tiesioginį vadovą ir į Įmonės sekretorių / Teisės departamentą.

Apie bet kokius incidentus, susijusius su kuria nors viena iš šių taisyklių ar jų pažeidimu, pranešama Įmonės sekretoriui / Grupės teisės departamentui.

 

Hervé Poncin Direktorius „Antalis“ įmonių grupė

Paskutinis atnaujinimas: 2017 m. gruodžio 7 d.