UAB „Antalis“ parduodamų prekių tiekimo taisyklės

Vilnius, 2018 m. rugpjūčio 16 d.

 

1. Taisyklių dalykas

1.1. Šiomis taisyklėmis yra nusakomas UAB „Antalis“ (toliau Pardavėjas) įsipareigojimas pirkimų užsakymuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjo nuosavybėn pastarojo užsakytas Pardavėjo asortimento prekes (toliau - ,,Prekės“), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir už jas tinkamai atsiskaityti.
1.2. Kiekvienai parduodamai ir perkamai Prekių partijai sudaromas atskiras Prekių užsakymas (toliau - ,,Užsakymas“), kuriame numatomos konkrečios Užsakymo sąlygos, įskaitant Prekių asortimentą, kainas, kiekius, mokėjimo ir pristatymo sąlygas.

 

2. Užsakymų pateikimas (ne elektroninėje parduotuvėje)

2.1. Užsakymas. Dėl konkretaus užsakomo Prekių asortimento, kiekio, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygų Šalys susitaria raštu arba žodžiu.
2.2. Užsakymo patvirtinimas. Pirkėjui ir Pardavėjui žodžiu arba raštu susitarus dėl konkretaus užsakomų Prekių asortimento, kiekio, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygų, Pardavėjas suveda Užsakymą į sistemą ir išsiunčia jį Pirkėjo įgaliotam asmeniui elektroniniu paštu.
2.3. Laikoma, kad Pirkėjas patvirtino Užsakymą, jeigu per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakymo gavimo iš Pardavėjo momento, nepateikė pastabų dėl Užsakyme nurodyto Prekių asortimento, kiekio, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygų neatitikimo Pardavėjo ir Pirkėjo rašytiniam arba žodiniam susitarimui, nurodytam šių taisyklių2.1. punkte. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, turi pakoreguoti Užsakymą pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir pakartotinai išsiųsti jį Pirkėjui.
2.4. Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Prekių pristatymo terminas yra 1 (viena) darbo diena arba trumpesnis kaip 1 (viena) darbo diena, Pirkėjas privalo pateikti pastabas dėl Užsakyme nurodyto Prekių asortimento, kiekio, kainos, mokėjimo ir pristatymo sąlygų neatitikimo Pardavėjo ir Pirkėjo rašytiniam arba žodiniam susitarimui, nurodytam Taisyklių 2.1. punkte, per 1 (vieną) valandą nuo Užsakymo gavimo iš Pardavėjo momento. Jeigu per aukščiau nurodytą terminą Pirkėjas pastabų nepateikia, laikoma, kad Užsakymą Pirkėjas patvirtino.
2.5. Pirkėjui pateikus nepagrįstas pastabas dėl Užsakymo, Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti Prekių pristatymo terminą.

 

3. Užsakymo priėmimo ir vykdymo sąlygos

3.1. Pardavėjas turi teisę nepriimti Užsakymo pilnai arba jį tenkinti dalinai atsižvelgdamas į šias aplinkybes:
3.1.1. Priėmus naują Užsakymą, bus viršijamas maksimalus Pirkėjui suteiktas prekinis kreditas;
3.1.2. Pirkėjas vėluoja apmokėti pagal ankstesnes Pardavėjo sąskaitas arba pažeidžia prekių priėmimo terminus;
3.1.3. Pardavėjui turint informacijos apie Pirkėjo atsiskaitymų sunkumus ir todėl turint pagrįstų abejonių dėl Pirkėjo galimybių tinkamai vykdyti įsipareigojimus.
3.2. Pardavėjas turi teisę priimti Užsakymą, nustatydamas šias specialias jo vykdymo sąlygas:
3.2.1. reikalauti apmokėti tam tikras sumas anksčiau nustatyto termino, kuris buvo nurodytas ankstesniuose Užsakymuose ir sąskaitose tam, kad būtų atkurtas Pirkėjui suteikto prekinio kredito limitas;
3.2.2. atidėti Užsakymo vykdymą dėl prekių atsargų stokos arba jį įvykdyti dalinai.

 

4. Prekių kaina

4.1. Dėl prekių kainų Šalys susitaria žodžiu arba raštu.
4.2. Prekių kainos yra nurodomos kiekviename Pirkėjui siunčiamame Užsakymo patvirtinime, taip kaip numatyta taisyklių 2.2. punkte.

 

5. Prekių pristatymo, perdavimo ir priėmimo sąlygos

5.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme.
5.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą pagal Šalių susitarimą Pirkėjo transportu arba Pardavėjo transportu. Transportavimo išlaidos apmokamos pagal atskirą susitarimą. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita.
5.3. Jeigu Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pristačius ir iškrovus Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas prekių priėmimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova, ar pakartotinu apsilankymu. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.
5.4. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pakrovus Prekes į Pirkėjo transportą.
5.5. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant pristatymo dokumentus.
5.6. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis, spaustuvė, kt.), toliau – ,,Trečioji šalis“, Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Pristatymo dokumentus tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.
5.7. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.
5.8. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.
5.9. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.5.10. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal užsakymo sąlygas Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

 

6. Sąskaitoje nurodomas svoris

6.1. Visų tipų ritinių etiketėse nurodomas bendras svoris (jų pasvertas svoris), įskaitant popierių ir kartoną, įpakavimo medžiagas, šerdį, kaištį ir įprastą pakuotę.
6.2. Pateikiant popierių ar kartoną, skaičiuojamą lakštais, pakuotės vienetas sąskaitoje parodomas nominaliu svoriu, kuris prilygsta realiai užsakyto bazinio svorio (gramai/m²) ir lapų skaičiaus pakuotės vienete ploto sandaugai.
6.3. Jeigu Prekių matavimo vienetas – kilogramas, Užsakyme ir sąskaitoje nurodomas svoris apima pačias Prekes ir jų įpakavimo medžiagas.

 

7. Pretenzijos ir skundai

7.1. Prekių  pakuotės kokybės, asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti pažeistos pakuotės, neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.
7.2. Prekių priėmimo metu nustačius pakuotės pažeidimus, Prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas, kartu su prekes pristačiusiu darbuotoju tai  pažymi pristatymo dokumentuose. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui prekes priėmus ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos prekių pristatymo dokumentuose, tinkamai atliktos.
7.2. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, kurių nebuvo galima pastebėti Prekių priėmimo metu, kreipiasi į Pardavėją elektroniniu laišku:
7.2.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.
7.2.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių atvežimo į jų paskirties vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą, testą, spaudos ar kitokio apdorojimo proceso metu.
7.3. Pateikiant skundą Pirkėjas turi pateikti Prekių kokybės defektus įrodančius neapdorotus pavyzdžius ir pavyzdžius po apdorojimo, jei paslėptas defektas buvo pastebėtas spausdinimo ar kitokio apdorojimo proceso metu. Taip pat pateikiamas ir mažiausios pakuotės identifikavimo žymėjimas – etiketė arba ant pakuotės esantis identifikavimo kodas.
7.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą, ir tolesnį apdorojimą vykdyti tik gavus Pardavėjo sutikimą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.
7.5. Defekto pastebėjimas dalyje Prekių negali pateisinti visos Prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų Prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą Prekių partiją.
7.6. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 8.3. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
7.7. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.
7.8. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

 

8. Leistini skaičiavimo tikslumo nuokrypiai

8.1. Kai sąskaita pateikiama už skaičiuojamus popieriaus lakštus, sąskaitoje nurodytų lakštų skaičius negali skirtis nuo pristatytų lakštų skaičiaus:
8.1.1. Daugiau negu 3 proc. esant mažesnei negu 1 tonos prekių siuntai arba mažiau negu 5000 lakštų; 8.1.2. Daugiau negu 2 proc. esant 1 tonos arba didesnei prekių siuntai arba daugiau negu 5000 lakštų.

 

9. Vidutinis pristatytas lyginamasis svoris

9.1. Skirtumai tarp užsakyto ir pristatyto popieriaus lyginamojo svorio negali viršyti šių dydžių: Nekreidinis spausdinimo ir rašomasis popierius bei kreidinis popierius Užsakytas lyginamasis svoris Leistinas nuokrypis Nuo 40 iki 59gr imtinai Nuo 60 iki 179gr imtinai Nuo 180 iki 224gr imtinai Nuo 225gr ir daugiau ± 4,0% ± 3,0%* ± 4,0% ± 5,0%
9.2. Jei popieriaus rūšis pristatoma 3 tonų ir mažesniais kiekiais, aukščiau nurodyti leistini nuokrypiai padidinami 1 procentiniu punktu, pavyzdžiui, 4% vietoj 3%.

 

10. Popieriaus lakštų išmatavimų leistini nuokrypiai.

10.1. Abiems lakšto išmatavimams leidžiami tokie maksimalūs nuokrypiai: - tikslus pjaustymas (apijaunant giljotina): ± 0,2% arba ± 2mm arba + 4mm(*) - mašininis pjaustymas (pjaunant is ritinių): ± 0,4% arba ± 3mm arba + 6mm(*) (*) Jei mažesnis leistinas nuokrypis nepriimtinas ir šis reikalavimas yra paminėtas užsakymo formoje
10.2. Paminėti leistini nuokrypiai taikomi tik lakštams, kurių mažesnioji kraštinė yra lygi arba didesnė negu 40cm.
10.3. Jei leidžia užsakyto popieriaus tipas ir techninės sąlygos, Pirkėjas ir Pardavėjas gali susitarti dėl mažesnių leistino nuokrypio normų konkretiems užsakymams.

 

11. Apmokėjimo sąlygos

11.1. Šalys susitaria, kad apmokėjimą už Prekes Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.
11.2. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu, pervesdamas visą prekių kainą ar jos dalį į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Apmokėjimo diena yra pinigų gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą ar į kasą diena.
11.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.4. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymų vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.
11.5. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pirkėjo vykdomų užsakymų praktikai Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.

 

12. Prekių tiekimo sustabdymas Pardavėjas turi teisę reikalauti nedelsiant apmokėti sumas pagal pateiktas sąskaitas, taip pat sustabdyti tiekimą, jei yra realių priežasčių, galinčių sukelti Pirkėjo nemokumą, įskaitant ir toliau išvardytus atvejus:

12.1. kai Pirkėjui iškelta bankroto byla ar taikoma neteisminė bankroto procedūra;
12.2. kai Pirkėjas yra likviduojamas;
12.3. kai Pardavėjo pateiktos Pirkėjui kreditan Prekės yra įkeistos, perleistos ar perduotos naudotis tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržyta Pardavėjo teisė į Prekes;
12.4. kai yra sudarytas susitarimas tarp Pirkėjo ir jo kreditorių dėl skolų grąžinimo iš kurio matoma, kad Pardavėjas patirs nuostolius.

 

13. Prekių kokybė

13.1. Prekių kokybė turi atitikti nustatytiems gamintojo standartams.
13.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybiškas, komplektiškas ir tinkamoje pakuotėje Prekes.
13.3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus saugaus gaminio kriterijus.