Pareiškimas apie pagrindinių darbo reikalavimų ir etikos standartų laikymąsi

Joining_UN_Global_Agreement.jpg

 

Šis pareiškimas apima reikalavimus, susijusius su etikos standartais, sveikata, sauga ir darbo sąlygomis, remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. „Antalis“ 2012 m. prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact)Būdamas Pasaulinio susitarimo nariu, „Antalis“ įsipareigoja gerbti ir įgyvendinti dešimt Pasaulinio susitarimo principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbu, aplinka ir kova su korupcija.


Vaikų darbas

„Antalis“ yra prieš vaikų išnaudojimą darbe. Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų (nuo 14 iki 16 metų) ar paauglių (nuo 16 iki 18 metų) amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai darbo pobūdžiui, darbo ir poilsio laikui. Nepilnamečiai negali dirbti naktį ir viršvalandžius.

Įdarbinant asmenis iki 18 metų, būtinas tėvų arba globėjų sutikimas.

Darbo sutartis tarp „Antalio“ ir darbuotojo turi būti pasirašyta abiejų šalių.

Pasirašyta sutartis saugoma personalo skyriuje. Pasirašytos sutarties kopija įteikiama darbuotojui.

 

Privatumas ir asmens duomenys

„Antalis“ gerbia visų darbuotojų privatumą ir neperduoda trečiosioms šalims asmeninės informacijos, išskyrus tai, kas privaloma pagal teisės aktus, taip pat informacija, kurią teismas prašė perduoti institucijoms.

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos įstatymus.

 

Priverstinis darbas

Įdarbinimo sąlygos, dėl kurių susitaria „Antalis“ ir darbuotojai, yra savanoriškos ir pagrįstos abipusiu sutikimu bei sutartos abiejų šalių pasirašytoje darbo sutartyje. „Antalis“ nenaudoja priverstinio darbo ar grasinimų, smurto ir sankcijų prieš darbuotojus.

 

Atlyginimas, atostogos, nedarbingumas

Atlyginimą „Antalis“ moka nacionaline valiuta du kartus per mėnesį, nebent įmonė su darbuotoju yra pasirašiusi susitarimą dėl kitokio atlyginimo išmokėjimo dažnumo.

Visi darbuotojai kiekvieną mėnesį gauna savo darbo užmokesčio žiniaraščius į elektroninę pašto dėžutę.

Darbuotojai turi teisę į nedarbingumą, motinystės ar tėvystės atostogas, papildomas poilsio dienas, auginantiems vaikus iki 12 metų, bei kasmetines atostogas pagal Lietuvos įstatymus.

 

Diskriminacija

„Antalis“ nediskriminuoja darbuotojų dėl rasės, odos spalvos, lyties, religijos, kalbos, politinių ar kitų įsitikinimų, amžiaus, negalios, tautybės, socialinės ar etninės kilmės, turto, seksualinės orientacijos, kilmės ar socialinės padėties.

„Antalis“  siūlo lygias galimybes visiems ir aktyviai stengiasi siekti įmonės kultūros, kurioje nebūtų diskriminacijos ir priekabiavimo. „Antalis“ netoleruoja seksualinio priekabiavimo ar kitokio priekabiavimo nei tarp darbuotojų, nei iš vadovybės.

„Antalio“ administravimo žinyne vadovams aprašyta, kaip turi būti elgiamasi dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. „Antalis“ skatina darbuotojus tobulinti savo kompetencijas ir suteikia galimybę mokytis.

„Antalis“ kiekvienam suteikia galimybę mokytis ir tobulėti karjeros metu.

 

Sveikata ir saugumas

„Antalis“ visiems darbuotojams užtikrina sveiką ir saugią darbo aplinką. Tai daroma naudojant prevencines priemones ir organizuojant mokymus, siekiant išvengti traumų ir ligų.

 

Darbo tarybos laisvė ir teisė į kolektyvines derybas

„Antalis“ nesikiša ir netrukdo darbuotojų Darbo tarybai, kuri gina darbuotojų darbo, saugos ir socialines teises bei atstovauja jų interesams.

 

Antikorupcija

Visos korupcijos formos, įskaitant turto prievartavimą ir kyšininkavimą, yra draudžiamos. „Antalis“ įsipareigoja sąžiningai konkuruoti ir demonstruoti aukštą verslo moralę visose verslo srityse.