Bendrovės „Antalis“ bendrosios prekybos sąlygos.

2013 m. vasaris

1 straipsnis. Taikymo sritis ir pirmenybė 

Šios bendrosios pirkimo iš Tiekėjo sąlygos kartu su atitinkamu pirkimo užsakymu sudaro bendrovės „Antalis“ (toliau vadinama ANTALIS; jos kontaktinė informacija pateikiama pirkimo užsakymo formoje) prekių, įrangos ir paslaugų tiekimo privalomąsias sąlygas (toliau vadinama „Prekėmis“) tiems, kurių kontaktinė informacija pateikiama užsakyme. ANTALIS nėra saistomas tiekėjo bendrųjų pardavimo sąlygų ar kitokių papildomų sąlygų ar nuostatų, kurios gali būti išdėstytos pasiūlymuose, kainoraštyje, patvirtinime, sąskaitoje faktūroje ar kitur, o keičiantis sąlygoms

2 straipsnis. Pirkimo užsakymo patvirtinimas

Tiekėjas patvirtina ANTALIUI apie pirkimo užsakymo priėmimą per vieną (1) darbo dieną nuo užsakymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai aiškiai susitariama dėl kito termino). Be to, jeigu Tiekėjas raštu per nurodytą laiką neatmeta pirkimo užsakymo ir pradeda jį vykdyti, toks užsakymas laikomas priimtu ir vykdytinu remiantis šiomis bendrosiomis pirkimo sąlygomis (toliau vadinama „Sutartimi“); vykdomas užsakymas įrodo, kad jis buvo priimtas pagal Sutarties sąlygas. 

netaikomi konkliudentiniai veiksmai, sandorių vykdymo praktika ir prekybos įpročiai, išskyrus atvejus, kai ANTALIS aiškiai raštu su tuo sutinka. 

3 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis 

Tiekėjas nuolat ir visuomet laikosi įstatymų, kitų teisės aktų (reglamentų, taisyklių ir kt.) ir potvarkių, taikomų šiai Sutarčiai, įskaitant, ir ne tik, visus darbo santykius ir aplinkos apsaugą reglamentuojančius įstatymus. Prekės turi būti pristatytos su atitinkamomis jų naudojimo, laikymo ir priežiūros rekomendacijomis ir nurodymais saugiomis ir optimaliomis sąlygomis, taip pat su dokumentais, kurie nurodyti šalies, į kurią pristatomos Prekės, standartuose, įstatymuose ir reglamentuose. Pažeidus šį reikalavimą pristatant Prekes, ANTALIS pasilieka teisę atsisakyti Prekių.

 

4 straipsnis. Pristatymo ir priėmimo laikas 

Laikas yra labai svarbus, todėl visos šioje Sutartyje nurodytos datos turi būti tikslios ir konkrečios. Jeigu Tiekėjas susiduria su sunkumais ir negali laiku pristatyti Prekių ar įvykdyti kitų įsipareigojimų, nustatytų Sutartyje, jis turi nedelsdamas raštu apie tai pranešti ANTALIUI. 

5 straipsnis. Prekių pristatymas 

5.1. Pristatymo sąlygos ir turinys 

Tiekėjas laikosi įvažiavimo (prieigos) ir iškrovimo sąlygų, galiojančių pristatymo vietoje. Jeigu tokios sąlygos nėra aiškiai nustatytos, Prekės pristatomos DDP (Delivered Duty Paid; pristatyta, muitas sumokėtas) sąlygomis („Incoterms®“, 2010), pridedant pristatomų prekių važtaraštį, kuriame nurodytas pirkimo užsakymo numeris, Prekių nuoroda ir kiekis. Nesant tokio dokumento, ANTALIS, apmokėdamas sąskaitas, atsižvelgia tik į užfiksuotą prekių svorį ir kiekį.

5.2. Pakavimas ir transportavimas 

Tiekėjas supakuoja, paženklina ir išsiunčia Prekes, vadovaudamasis protinga ir racionalia praktika bei ANTALIO specifikacijomis taip, kad jos nebūtų sugadintos transportavimo metu ir kad būtų galima jas patogiai iškrauti, tvarkyti ir laikyti; taip pat turi būti aiškiai pažymėta, kad visos Prekės skirtos ANTALIUI. Tiekėjas atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią nesilaikant minėtų reikalavimų. ANTALIUI nereikės pareikšti pretenzijų dėl tokių nuostolių ar žalos visuomeniniam vežėjui, gabenusiam Prekes.

5.3. Pristatymo laikas 

Prekių pristatymo į galutinę paskirties vietą datos yra privalomos ir gali būti keičiamos tik esant aiškiam rašytiniam ANTALIO sutikimui. Tiekėjas negali pristatyti dalies Prekių arba pristatyti Prekių anksčiau ar vėliau nei sutarta (-os) pristatymo data (-os), išskyrus atvejus, kai ANTALIS raštu sutiko dėl kitų terminų. Jeigu sutariama dėl išankstinio pristatymo datos, apskaičiuojant tikslią sąskaitos faktūros apmokėjimo datą atsižvelgiama tik į sutartinę pristatymo datą. Tačiau ANTALIS pasilieka teisę atsisakyti bet kokių ne laiku pristatytų Prekių ir grąžinti jas Tiekėjo rizika ir sąskaita.

5.4. Pavėluoto Prekių pristatymo padariniai 

Pavėluoto Prekių pristatymo atveju ANTALIS gali: i) pareikalauti skubiai pristatyti Prekes Tiekėjo sąskaita; ii) pritaikyti sankciją už pavėluotą Prekių pristatymą, kuri sudaro 1 % nepristatytų Prekių kainos už savaitę, įskaitant mokesčius, bet ne daugiau negu 5 % (išskyrus atvejus, kai aiškiai susitariama dėl kitokio dydžio); iii) užskaityti šias sankcijas į Tiekėjui mokėtinas sumas, su sąlyga, kad Tiekėjas nepareikš prieštaravimo per 4 dienas nuo dienos, kai ANTALIS gavo šį pranešimą; ir iv) nutraukti ar atšaukti ipso jure visą arba dalį laiku nepristatyto užsakymo, pranešus apie tai raštu, neapribojant galimybės pasinaudoti kitomis teisėmis ir teisinės gynybos priemonėmis. 

5.5. Prekių gavimo patvirtinimas 

Pristatymas laikomas užbaigtu, kai Prekių gavimo faktą ANTALIS patvirtina raštu. Vartojimo reikmenų ar paruoštų naudoti Prekių gavimo patvirtinimą įrodo ANTALIO be išlygų pasirašytas Prekių važtaraštis, paslaugų gavimo patvirtinimą – faktinis, besąlygiškas paslaugų suteikimas ANTALIUI visa apimtimi. Tačiau toks Prekių priėmimas nelaikomas jų priėmimu pagal trūkumų nebuvimo ir atitikties kriterijus. Įrangos ar įrenginių, kuriuos reikia sumontuoti, sureguliuoti ir / ar paleisti, gavimo patvirtinimą įrodo ANTALIO be išlygų pasirašytas priėmimo–perdavimo protokolas.

6 straipsnis. Kaina ir apmokėjimas 

6.1. Kaina  

Tinkamai supakuotoms ir pristatytoms Prekėms ir / arba montuojamai įrangai / įrenginiams, įskaitant jų sureguliavimą ir paleidimą, kurie atvežami ir iškraunami ANTALIO nurodytoje vietoje, nustatoma fiksuota kaina. Prekes atveža Tiekėjas savo rizika ir lėšomis. Į fiksuotas kainas įskaičiuotas draudimas, muitinės formalumai, muitai ir mokesčiai. 

6.2. Apmokėjimas 

Mokėjimo sąskaitos faktūros už kiekvieną pirkimo užsakymą siunčiamos ANTALIO finansinės apskaitos departamentui. Sąskaitose būtinai nurodomas pirkimo užsakymo numeris, Prekių kiekis bei važtaraščio data ir numeris. Atsižvelgiant į tai, ar ANTALIS priėmė Prekes, ar sąskaita faktūra yra tinkamos formos, visas apmokėjimas atliekamas pavedimu, EDI transakcijomis ar kitomis su ANTALIU raštu suderintomis priemonėmis, laikantis pirkimo užsakyme nurodyto apmokėjimo termino. Jeigu Tiekėjas neįvykdo kurio nors šioje Sutartyje numatyto įsipareigojimo, ANTALIS gali laikinai sustabdyti apmokėjimą. ANTALIS visada gali pasinaudoti tarpusavio užskaitos teise ir atimti iš sumos, kurią jis skolingas Tiekėjui, sumą, kurią pastarasis skolingas ANTALIUI, nepriklausomai nuo tokio reikalavimo pobūdžio. Tiekėjas pripažįsta ir sutinka, kad bet kurią ANTALIO skolą Tiekėjui gali ANTALIO vardu sumokėti bet kuris kitas juridinis asmuo, priklausantis „Antalio“ įmonių grupei, ir / arba ANTALIO paskirtas (nurodytas) trečiasis asmuo, tokiu būdu panaikinant ANTALIO skolą.

6.3. Nuosavybės teisė 

Nuosavybės teisė į Prekes pereina ANTALIUI jų pristatymo metu, išskyrus ne sutartu laiku pristatytas Prekes (5.3 straipsnis), net jeigu dalis kainos dar neturi būti sumokėta ar nėra sumokėta. Jeigu už tokias Prekes apmokama iš anksto, t. y. iki pristatymo, nuosavybės teisė į Prekes pereina apmokėjimo metu. 

7 straipsnis. Rizikos prisiėmimas ir perleidimas 

Rizika už Prekes prisiimama ir perleidžiama ANTALIO objekto teritorijoje po privalomojo patikrinimo, nepriklausomai nuo apmokėjimo ir pristatymo sąlygų. 

8 straipsnis. Kokybė 

8.1. Trūkumų nebuvimas ir atitiktis 

Tiekėjas patvirtina, kad Prekės yra be trūkumų ir atitinka šios Sutarties reikalavimus. ANTALIO atliekamas Prekių patikrinimas ar apmokėjimas už jas nereiškia sutikimo su Tiekėjo pareiškimais ar jo atleidimo nuo įsipareigojimų ar garantijų pagal šią Sutartį. ANTALIS pasilieka teisę patikrinti Prekes Tiekėjo gamybiniuose objektuose užsakymo vykdymo metu. Jeigu ANTALIS atlieka patikrinimą ar bandymus Tiekėjo patalpose, pastarasis suteikia tinkamas priemones ir pagalbą, užtikrindamas saugų ir patogų ANTALIO inspektorių darbą. Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas pranešti ANTALIUI apie bet kokią pristatytų Prekių neatitiktį.

8.2. ISO sertifikatai 

Jeigu Tiekėjas turi ISO sertifikatus, tokios aplinkybės reiškia Tiekėjo patvirtinimą, kad jis vykdo visus su tuo susijusius įsipareigojimus, todėl galima sumažinti būtinąsias kokybės kontrolės patikras, atliekamas pristačius Prekes į ANTALIO gamybines patalpas. Be to, Tiekėjas privalo iškart pranešti ANTALIUI apie reikšmingas aplinkybes, susijusias su šiais ISO sertifikatais (atnaujinimą, panaikinimą). 

8.3. Prekių pakeitimai 

Tiekėjas negali be išankstinio rašytinio ANTALIO sutikimo atlikti Prekių, gamybos proceso, gamybos vietos, žaliavų pakeitimų. Jeigu šalys sutaria dėl kokių nors pakeitimų, visas išlaidas, susijusias su įvertinimu, bandymais ir kt., sumoka Tiekėjas. Nutraukus Prekių gamybą, Tiekėjas pirkimo kainomis atperka ANTALIO atsargose esančias Prekes.

8.4. Paslaugų teikimas. Geranoriškumas 

Bet kuris projektas, pagaminimas, sumontavimas ar pristatymas, taip pat kiti Tiekėjo ar jo vardu vykdomi įsipareigojimai pagal šią Sutartį, turi būti atlikti / įvykdyti profesionaliai, rūpestingai ir geranoriškai. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už šį atlikimą /įvykdymą.

9 straipsnis. Garantijos 

Be visų teisės aktais nustatytų garantijų, sutartinės garantijos galioja 24 mėnesius, o jų galiojimas prasideda tą dieną, kai ANTALIS patvirtina Prekių gavimą (5.5 straipsnis).

9.1. Prekės

Tiekėjas pareiškia ir užtikrina ANTALIUI, kad Prekės: i) yra tinkamos numatytam tikslui ir yra naujos, perkamos, geros kokybės, be dizaino, medžiagų, konstrukcijos ir darbo kokybės trūkumų; ii) atitinka specifikacijas ir visus kitus reikalavimus pagal šią Sutartį; iii) joms netaikomas turto areštas ar turto suvaržymai; iv) turi, t. y. prie jų pridedama visa informacija / instrukcijos, būtinos, kad jas būtų galima tinkamai ir saugiai naudoti; v) yra kartu su visomis licencijomis, reikalingomis norint naudoti Prekes pagal paskirtį, įskaitant teisę perduoti ir teisę suteikti sublicencijas; vi) nepažeidžia trečiųjų šalių vidaus ar užsienio patentų, autorinių teisių, komercinės paslapties, prekės ženklo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių; ir vii) yra pagamintos, laikomos ir atgabentos laikantis visų įstatymų ir kitų teisės aktų, galiojančių gamybos, laikymo ir tranzito šalyje, konkrečiai – saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir darbo teisės įstatymų.

9.2. Teisių gynimo priemonės

Jeigu kurios nors Prekės turi trūkumų ar neatitinka šios Sutarties reikalavimų, ANTALIS nedelsdamas praneša apie tai Tiekėjui ir, neatmesdamas galimybės pasinaudoti kitomis teisėmis ar teisinės gynybos priemonėmis pagal šią Sutartį ar galiojančius įstatymus, savo nuožiūra ir Tiekėjo išlaidomis bei jo rizika gali: i) pareikalauti sugrąžinti visą sumą, sumokėtą pagal šią Sutartį, ir sugrąžinti atitinkamas Prekes, arba ii) pareikalauti Tiekėjo nedelsiant pašalinti trūkumus ar neatitikimus, arba pakeisti neatitinkančias Prekes atitinkančiomis specifikacijas Prekėmis. Atmestos Prekės laikomos nepristatytomis. Tiekėjas per 15 dienų nuo pranešimo apie neatitiktį ar trūkumus pasiima Prekes. Visų ar dalies Prekių priėmimas ar apmokėjimas pagal šią Sutartį nereiškia, kad ANTALIS atsisako teisės atšaukti ar sugrąžinti visas ar dalį Prekių dėl neatitikties, trūkumų (paslėptų ar aiškių) ar kitų garantinių pažeidimų, arba teisės pareikalauti atlyginti nuostolius, įskaitant gamybos išlaidas, pelno nuostolius ar kitus faktinius ANTALIO patirtus nuostolius. 

10 straipsnis. Atsakomybė

Tiekėjas atsako už visus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos ANTALIS patyrė dėl Tiekėjo įsipareigojimo pažeidimo, įskaitant, ir ne tik, pavėluotą Prekių pristatymą, jų neatitikties pasekmes, sutartinių garantijų pažeidimą. Tiekėjas garantuoja žalos atlyginimą ir atleidžia nuo materialinės atsakomybės ANTALĮ, jo darbuotojus esant trečiųjų šalių ieškiniams, teisiniams veiksmams ar administracinėms byloms, reikalavimams dėl nuostolių (žalos) atlyginimo, teismo sprendimams, skoloms, palūkanoms, išlaidoms advokatams, kitokioms išlaidoms (įskaitant, ir ne tik, faktinius, netiesioginius, atsitiktinius, šalutinius nuostolius) prieš arba po Prekių pristatymo pagal šią Sutartį, kurie atsirado arba kurių atsiradimą lėmė Tiekėjo (arba kito subjekto, veikiančio jo nurodymu, jo vardu arba jo kontroliuojamo) veiksmai, neveikimas, klaidos, išreikštų ar numanomų sutartinių garantijų, įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimas ar aplaidumas. ANTALIS neatsako Tiekėjui už prarastas pajamas, prarastą pelną ar kitus atsitiktinius ar šalutinius nuostolius, net jeigu ir žinojo apie tokių nuostolių galimybę. ANTALIS jokiomis aplinkybėmis neatsako Tiekėjui, jo teisių perėmėjams ar paskirtiems asmenims už nuostolius, kurių dydis viršija sumą, mokėtiną Tiekėjui už šios Sutarties įvykdymą, atėmus sumas, kurias ANTALIS jau sumokėjo Tiekėjui.

11 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas

ANTALIS, neatmesdamas galimybės pasinaudoti kitomis teisėmis ar teisinės gynybos priemonėmis pagal šią Sutartį ar galiojančius įstatymus, turi teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti ar iš karto nutraukti ipso jure visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą, pranešdamas apie tai raštu, kai: i) Tiekėjas pažeidžia kurį nors iš įsipareigojimų pagal Sutartį; Tiekėjo atžvilgiu pradedamos bankroto, nemokumo, administratoriaus paskyrimo, likvidavimo, turto perleidimo kreditoriams ar panašios procedūros oficialaus kreipimosi į teismą ar pareiškimo padavimo metu, ir / arba ii) ANTALIS dėl Sutarties nutraukimo šiais pagrindais nėra atsakingas Tiekėjui. Nutraukimo atveju visi iki nutraukimo prisiimti įsipareigojimai turi būti įvykdyti vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.

12 straipsnis. Intelektinė nuosavybė ir konfidencialumas

Tiekėjas laiko visą ANTALIO ar jo vardu suteiktą arba apsikeistą pagal šią Sutartį informaciją konfidencialia, įskaitant, ir ne tik, specifikacijas, planus, brėžinius, formules, dokumentus, įrankius, liejinius, suteiktus ar sukurtus ANTALIO užsakytų Prekių gamybos procese (toliau – „Informacija“). Visą šią informaciją Tiekėjas gali naudoti tik šios Sutarties tikslais ir deramai pasirūpindamas jos apsauga. Visa ši informacija išlieka visiška ir išimtinė ANTALIO nuosavybė, o Tiekėjas privalo ANTALIO pareikalavimu nedelsiant sugrąžinti pastarajam visas informacijos kopijas, nepasiliekant jų sau. Tiekėjas įsipareigoja perleisti visas intelektinės nuosavybės teises, kurios gali būti sukurtos vykdant užsakymą, ir pripažįsta, kad į kainą, sumokėtą už Prekes, įeina kompensacija už intelektinės nuosavybės teisių perleidimą. 

13 straipsnis. Kitos nuostatos

Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama vadovaujantis įstatymais, galiojančiais ANTALIO įsteigimo šalyje, arba Šveicarijos federaliniais įstatymais, jeigu Tiekėjas yra iš šios šalies, išskyrus įstatymų normų ir JT Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo– pardavimo sutarčių koliziją. II) Nepavykus draugiškai išspręsti ginčo tarp Šalių, visi ginčai, kylantys iš ar dėl Sutarties, sprendžiami: a) išskirtinės jurisdikcijos kompetentinguose teismuose pagal ANTALIO juridinį adresą arba ANTALIO nuožiūra, b) pagal Tiekėjo, kuriam buvo pateiktas užsakymas, vietos jurisdikciją, arba c) arbitražo teisme pagal Tarptautinių prekybos rūmų (Paryžius) arbitražo reglamentą, arba d) Ženevos teismuose. Tiekėjas šiuo atveju atsisako visų atsakomųjų prieštaravimų dėl jurisdikcijos asmenų atžvilgiu nebuvimo ir nepatogios bylos nagrinėjimo vietos. III) Tiekėjas pagal šią Sutartį veikia kaip nepriklausomas Sutarties dalyvis, ir jokia šios Sutarties nuostata nesuponuoja tarp šalių partnerystės, bendrijos, bendrosios įmonės ar darbo santykių. Tiekėjas negali pasitelkti subrangovų, perleisti, įkeisti ar perduoti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško ANTALIO sutikimo. IV) Jeigu kuri nors esamų sąlygų nuostata pripažįstama niekine, neteisėta ar neįgyvendinama, likusios nuostatos išlieka galioti, o aptariamoji (-osios) nuostata (-os) teisėtomis priemonėmis pakeičiama (-os) taip, kad atitiktų pirminius tikslus. V) Aplinkybė, kad ANTALIS neįgyvendina ar delsia įgyvendinti kurią nors šios Sutarties nuostatą, nereiškia, kad jis atsisako Sutartyje įtvirtintų savo teisių. Joks reikalavimo ar teisės atsisakymas, sutikimas ar pakeitimas neturi privalomojo pobūdžio, kol nėra įformintas raštu ir pasirašytas abiejų šalių. VI) Teisės ir teisių gynimo priemonės, skirtos ANTALIUI, yra papildančios, o ne panaikinančios viena kitą, todėl jomis galima pasinaudoti kartu su kitomis ar vėliau atsirasiančiomis teisėmis ir teisių gynimo priemonėmis, numatytomis šioje Sutartyje, įstatymuose ar remiantis viešuoju interesu. VII) Tiekėjas glaudžiai bendradarbiauja su ANTALIU, įgyvendindamas Įmonių socialinės atsakomybės programą – toks įsipareigojimas yra labai svarbus. VIII) Atsižvelgdamas į deramą mandagumą, Tiekėjas sutinka būti audituojamas ir reaguoti į bet kokį prašymą dėl vertinimo, kuriuo siekiama patikrinti jo atitiktį prisiimtiems įsipareigojimams.

antalis.com