„Antalio“ pranešimas darbuotojams ir kandidatams apie jų asmens duomenų tvarkymą

Įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

„Antalis“ įsipareigoja saugoti visų darbuotojų ir kandidatų asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš pačių darbuotojų ar kandidatų arba  surinktus iš kitų šaltinių. Siekdami informuoti Jus apie Jūsų teises bei skirtingas „Antalis“ įgyvendinamas iniciatyvas, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis, parengėme šį Pranešimą darbuotojams ir kandidatams apie jų asmens duomenų tvarkymą (toliau – „Pranešimas“). Pranešimą sudaro 10 toliau nurodytų skyrių.

Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte visą Pranešimą.

Turinys

1.       Preambulė

2.       Kam taikomas šis Pranešimas?

3.       Kokia informacija pateikiama?

4.       Mūsų renkama informacija ir kaip ją naudojame

5.       Duomenų saugojimas

6.       Tarptautinis perdavimas

7.       Atskleidimas

8.       Paslaugų teikėjai

9.       Mūsų informacijos atnaujinimas

10.    Jūsų teisės

1. Preambulė

„Antalis“ (toliau – „Antalis“ arba „mes“„mūsų“„mus“ arba „bendrovė“) yra UAB "Antalis", Lietuvoje įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 111589049, registruotosios buveinės adresas: Ukmergės g. 280, Vilnius (Lietuva) ir Prancūzijoje Nantero prekybos ir bendrovių registre registruota bendrovė French Societe Anonyme, įmonės kodas 410 336 069, kurios įstatinis kapitalas yra 213 000 000 Eur, registruotosios buveinės adresas: 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, Prancūzija.

Mes labai rimtai vertiname bendrovės darbuotojų ir kandidatų privatumo apsaugą – tai yra viena iš mūsų vertybių. Dėl šios priežasties „Antalis“ įsipareigojo asmens duomenis rinkti, tvarkyti ir saugoti atsakingai. Duomenų apsaugos teisės aktų tiek Europos Sąjungoje, tiek ir kitose valstybėse, nuostatos numato griežtus reikalavimus tokių veiksmų atlikimui, ir mes įsipareigojame šių reikalavimų laikytis.

Vadovaudamasi Antalis patvirtintu verslo elgesio kodeksu, šiuo bendrovė savo ir visų Antalis bendrovių grupės vardu pareiškia, kad pripažįsta kiekvieno asmens fundamentalią ir neatimamą teisę į jo (jos) privataus gyvenimo ir jo (jos) asmens duomenų apsaugą. Mes esame įsipareigoję įdiegti būtinus procesus, kad Jūsų (darbuotojų ir kandidatų) asmens duomenys, vykdant mūsų veiklą, būtų renkami ir tvarkomi, laikantis taikytinos teisės reikalavimų bei gerbiant asmenis, užtikrinant Jūsų informacijos apsaugą ir konfidencialumą. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje www.antalis.lt.

Antalis bendrovių grupė atnaujino asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos procesus, kad jie atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą), įdiegdama vidinę duomenų apsaugos programą. Tokiu būdu bus užtikrinamas lygiavertis asmens duomenų apsaugos standartas renkant, naudojant ir tvarkant asmens duomenis visoje Antalis bendrovių grupėje.

Jūsų asmens duomenų valdytojas (-ai) yra UAB „Antalis“, kurioje atliekate darbo funkcijas pagal darbo sutartį arba kurioje dirbti kandidatuojate.

Šiame Pranešime paaiškiname, kaip renkame, tvarkome ir atskleidžiame informaciją apie darbuotojus ir/arba kandidatus, bei nurodome, kokias asmens duomenų subjektų teises Jūs turite. Toliau pateikiama informacija padės Jums suprasti šio Pranešimo paskirtį.

2. Kam taikomas šis pranešimas?

Šis Pranešimas galioja visiems Antalis" darbuotojams ir kandidatams. Sąvoka „darbuotojas“ reiškia asmenį, atliekantį darbo funkcijas pagal darbo arba panašią sutartį, sudarytą su Antalis(įskaitant, bet neapsiribojant mokinius, praktikantus ir pan.).

3. Kokia informacija pateikiama?

Šiame Pranešime „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją (tiek elektroniniu, tiek rašytiniu formatu), susijusią su asmeniu, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuotas, ypač naudojant tokį identifikatorių kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vietos duomenys, interneto identifikatorius (IP adresas) arba vienas arba daugiau požymių, būdingų to asmens fizinei, psichologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei arba socialinei tapatybei.

Tokia informacija taip pat apima ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis (toliau - „specialiųjų kategorijų duomenys“), pagal kurias galime nustatyti arba numanyti asmens rasinę arba etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitikinimus arba kitus panašaus pobūdžio įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, fizinę arba psichinę sveikatą arba būklę (įskaitant biometrinius arba genetinius duomenis), lytinį gyvenimą / orientaciją arba duomenis apie teistumą (įskaitant informaciją, susijusią su teisės pažeidimo įvykdymu arba tariamu įvykdymu ir atitinkama bausme arba bauda).

Antalis" rinks specialiųjų kategorijų duomenis tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant įgyvendinti toliau aprašytus asmens duomenų tvarkymo tikslus. Daugiau informacijos apie tai, kada ir kodėl mums gali prireikti tvarkyti Jūsų specialiųjų kategorijų duomenis, pateikiama toliau esančiame Pranešimo 4 skyriuje „Mūsų renkama informacija ir kaip ją naudojame“.

4. Mūsų renkama informacija ir kaip ją naudojame

Antalis gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, siekdamas įvairių tikslų, kaip aprašyta toliau pateiktuose Pranešimo skyriuose.

Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų tiesiogiai, sugeneruojame patys arba iš trečiųjų asmenų.

Mes esame įsipareigoję rinkti ir tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant parinkti konkrečiai pozicijai tinkamą kandidatą, ikisutartiniuose santykiuose prieš įdarbinimą, įdarbinimo metu ir įdarbinus asmenį, vykdant iš darbo santykių atsirandančias pareigas ir įgyvendinant teises. Antalis" tvarko Jūsų asmens duomenis įprastos verslo veiklos operacijų vykdymo, darbo sutarties vykdymo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, informacinių technologijų, vidaus administravimo tikslais ir tuomet, kai jie gaunami vykdant teismines arba administracines procedūras arba kitais atvejais, kai tai numatyta galiojančiuose taikytinuose teisės aktuose, siekiant apsaugoti Antalis" ir/arba trečiųjų šalių teisėtus interesus (pvz., turto ar darbuotojų saugumą; esant pagrįstiems įtarimams apie teisės aktų ar vidaus tvarkos pažeidimus gali būti atliekamas informacinių technologijų, suteiktų darbuotojams, įskaitant komunikacijos, stebėjimas; fizinės prieigos kontrolė; prieigos prie mūsų arba trečiųjų asmenų objektų, dokumentų, turto ir infrastruktūros, įskaitant ryšio paslaugas, kontrolė), arba pateikus tinkamą pranešimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą kitais tikslais vadovaujantis taikytinais teisės aktais ir gavus Jūsų sutikimą (kai taikytina). Antalis gali pateikti darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalims (paslaugų teikėjams), kiek tai susiję su įdarbinimu, darbo sutarties su darbuotoju vykdymu arba siekiant administruoti Antalis kompensacijų, išmokų ir žmogiškųjų išteklių programas.

Vieną iš Antalis" vertybių yra pasitikėjimas tarp bendrovės ir darbuotojų bei skaidrumas, todėl norėdami sužinoti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenis, kuriuos renkame, duomenų šaltinius ir teisinius reikalavimus, kuriais vadovaujasi Antalis", kreipkitės siųsdami mums užklausas į specialiai tam skirtą el. paštą: dataprotection-HRHQ@Antalis.com ir mes pateiksime Jums pageidaujamą informaciją.

Asmens tapatybės nustatymas ir asmens statusas

Bendrovės viduje mes renkame ir saugome informaciją apie savo darbuotojus ir kandidatus, kad galėtume parinkti tinkamus kandidatus ir su jais sudaryti darbo sutartis ir/arba kitus su tuo susijusius susitarimus, vykdyti savo įsipareigojimus pagal darbo sutartį ir/ar kitus su tuo susijusius susitarimus su darbuotojais. Asmens duomenys, kuriuos renkame, gali apimti vieną arba visus toliau išvardintus asmens duomenis:

 

Kreipinys

Vardas

Pavardė

Kitas (-i) vardas (-ai)

El. paštas

Lytis

Gimimo data

Nuotrauka

Adresas

Telefono numeris (-iai)

Banko sąskaita

Kontaktinė informacija nenumatyto atsitikimo atveju

Socialinio draudimo numeris

Tautybė

Šeiminė padėtis, vaikų skaičius ir amžius

Asmens kodas

Pareigos

Įdarbinimo tipas

Skyrius

Darbo vieta

Darbuotojo identifikacijos numeris

Alga, mokesčiai ir įmokos

Premijos / komisinis atlyginimas

Įrašai apie atostogas, ligą, negalią ir kitus neatvykimo į darbą atvejus

Įrašai apie pensijos kaupimą

Įrašai apie išmokas

Įrašai apie nuobaudas ir baudas

Transporto priemonės (-ių) markė (-ės)

Valstybinis transporto priemonės registracijos numeris

Narystė profesinėse sąjungose

 

Karjera

Mes įsipareigojame padėti savo esamiems ir būsimiems darbuotojams vystyti jų talentą ir įgūdžius, todėl įdarbinant ir darbo santykių metu galime rinkti informaciją apie Jūsų karjerą, kad užtikrintume darbuotojo tobulėjimą ir karjeros galimybes. Šie asmens duomenys gali apimti, tačiau neapsiriboja, toliau pateiktais asmens duomenimis:

 

Gyvenimo aprašymas (-ai) (CV)

Diplomas (-ai)

Įrašai apie patikras

Rekomendacijos

Laimėjimai ir pasiekimai

Įrašai apie mokymus / sertifikavimą

Veiklos vertinimai

Veiklos rezultatų  peržiūros

Asmeninio tobulėjimo planas

Kompensacijų peržiūros

Talentų peržiūros

 

 

IT, ryšio duomenys ir apsauga

Antalis" gali fiksuoti gaunamus ir siunčiamus telefono skambučius, komunikaciją el. paštu, gautą arba siunčiamą naudojantis „Antalis" el. tinklais, kad apsaugotume savo verslą ir įsitikintume, kad laikomasi mūsų politikų ir teisinių reikalavimų, kai tai neprieštarauja galiojantiems taikytiniems teisės aktams. Toks fiksavimas bus atliekamas tik teisėtais tikslais ir laikantis galiojančių teisės aktų. Tokie tikslai gali apimti (įskaitant, bet neapsiribojant):

·         faktų fiksavimą (įskaitant galimą vaizdo ir garso įrašymą, balso pranešimų konvertavimą į tekstą);

·         atitikties Antalis" politikoms ir procedūroms užtikrinimą ir pažeidimų nustatymą;

·         atitiktį galiojantiems taikytiniems teisės aktams;

·         nusikalstamų veikų prevenciją / nustatymą ir tyrimą;

·         Antalis" tinklų ir sistemų naudojimo stebėjimą ir efektyvaus jų naudojimo užtikrinimą;

·         mokymų organizavimą.

Mūsų patalpose Jus gali fiksuoti vaizdo  stebėjimo (CCTV) sistemos, kurias valdo Antalis arba bendrovės pasitelktas trečiasis juridinis asmuo (paslaugų teikėjas), valdantis patalpas, kuriose mes vykdome savo veiklą arba užtikrinantis patalpų ir pastato saugumą. Pastato prieigos valdymo sistemos taip pat gali fiksuoti Jūsų įėjimo arba išėjimo iš mūsų biurų vietą, laiką ir datą. Daugiau informacijos apie užfiksuotų (įrašytų) Jūsų vaizdo ir garso duomenų tvarkymą yra pateikiama Antalio" bendrovių grupės vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse, prieinamose kreipiantis el.p. dataprotection-HRHQ@Antalis.com.

Šiuo tikslu gali būti renkami tokie toliau nurodyti asmens duomenys:

 

IP adresai

Prisijungimo žurnalai

Skambučių įrašai

Vaizdo stebėjimo medžiaga (vaizdo įrašai)

Metaduomenys

Pašto įrašai

 

Vietos duomenys

Jūsų darbo sutarties vykdymo ir darbo funkcijų atlikimo tikslu galime Jums suteikti priemones, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, kompiuterį, automobilių, prieigą suteikiančių kortelių ir pan.

Šiuo tikslu galime rinkti toliau nurodytus duomenis:

 

GPS sekimo įrašai

 Duomenys apie komandiruotes

 

Slapukai

Jei lankotės ir naudojatės mūsų interneto svetainėmis, pranešame Jums, kad jose naudojami slapukai ir kiti žiniatinklio srauto analizės įrankiai (pvz. „Google Analytics“ ir t. t.). Norėdami sužinoti daugiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mūsų interneto svetainėse naudojant slapukus, peržiūrėkite mūsų Slapukų naudojimo politiką.

5. Duomenų saugojimas

Galite būti tikri, kad Antalis" saugos Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu tai būtina siekiant įvykdyti mūsų įsipareigojimus arba įgyvendinant tikslus, dėl kurių tokie duomenys buvo surinkti, arba ne ilgiau negu tai leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Siekdami nustatyti tinkamą saugojimo laikotarpį, atsižvelgsime į duomenų kiekį, pobūdį ir konfidencialumą, galimą žalos riziką, kurią kelia neįgaliotas duomenų tvarkymas arba jų atskleidimas, tikslus, dėl kurių tvarkome duomenis ir ar negalime tų tikslų pasiekti pasitelkdami kitas priemones, mažiau ribojančias asmenų privatumą, bei į galiojančius teisinius reikalavimus.

Mums gali prireikti saugoti asmens duomenis ilgesnį laikotarpį (visų pirma, vadovaujantis teisės aktuose numatytais senaties terminais), kad galėtume pasinaudoti arba apginti savo teises bei teisėtus interesus, arba archyvavimo ar istoriniais tikslais. Kai galima ir imantis protingų priemonių įmanoma, asmens duomenys bus tvarkoma anonimiškai – pašalinant, pakeičiant arba blokuojant detales, kurios sudarytų sąlygas nustatyti asmenų tapatybę.

Jūs privalėsite pateikti reikalaujant savo asmens duomenis būtinus bendrovei vykdyti su Jumis sudarytą darbo sutartį. Priešingu atveju Antalis" negalės tinkamai įgyvendinti darbdavio pareigų Jūsų atžvilgiu.

6. Tarptautinis perdavimas

Kadangi Antalis" kartu su kitomis grupės bendrovėmis sudaro vieną bendrovių grupę, kuri vykdo veiklą visame pasaulyje, kaip ir dauguma tarptautinių bendrovių grupių. Antalis" bendrovių grupė tam tikras mūsų žmogiškųjų išteklių administravimo ir įrašų tvarkymo funkcijas vykdo centralizuotai, taip sudarydama tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes savo darbuotojams. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Jūsų gyvenamosios vietos valstybės ribų (įskaitant ir perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų), ir susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali visi Antalis" įgalioti asmenys (pvz. darbuotojai, atstovai) visame pasaulyje.

Pasitikėjimas yra viena iš mūsų komandos vertybių, kuriomis vadovaudamiesi vykdome savo veiklą, todėl imsimės visų būtinų teisinių ir techninių apsaugos priemonių, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų, perduotų Antalis bendrovių grupei, saugumą ir vientisumą, taip saugų Jūsų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Antalis bendrovių grupėje pasauliniu mastu. Asmens duomenų perdavimas už EEE vykdomas laikantis Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų taikant tokio paties lygio asmens duomenų apsaugos standartus. Atsižvelgiant į tai, Jūsų asmens duomenys bus saugomi taikant vienodus duomenų apsaugos standartus, nepriklausomai nuo to, kokioje valstybėje Antalis tvarko Jūsų asmens duomenis.

Pažymime, kad prieigą prie Jūsų asmens duomenų turės ir Antalis" bendrovių grupės (ar vienos iš šios grupės bendrovių) paslaugų teikėjai, kurių veiklos vieta gali būti kitose valstybėse. Daugiau informacijos apie tai pateikiame šio Pranešimo 8 skyriuje „Paslaugų teikėjai“.

7. Atskleidimas

Antalis"gali atskleisti Jūsų asmens duomenis tokiais atvejais: i) kai tai būtina siekiant šiame Pranešime nurodytų tikslų, įskaitant perdavimą Antalis" bendrovių grupės viduje; ii) jei to reikalaujama pagal galiojančius taikytinus teisės aktus; iii) kai tai susiję su Antalis" reorganizavimu arba bendrovės sujungimu su kitu juridiniu asmeniu ir kitais panašiais atvejais; iv) jei toks atskleidimas yra būtinas siekiant įgyvendinti sutarties ir kitų susitarimų sąlygas arba kitaip apsaugoti ir apginti Antalis" teises, teisėtus interesus, nuosavybę ir saugumą; v) siekiant vykdyti pareigas teismo procese, įvykdyti teismo įsakymą arba kitą teisinį įsipareigojimą arba valdžios ar kompetentingų priežiūros institucijų užklausą ar nurodymą; arba vi) kai Antalis" turi išankstinį Jūsų sutikimą tokiam asmens duomenų perdavimui.

Jūsų (darbuotojų ar kandidatų) asmens duomenų gavėjai (trečiosios šalys) gali būti:

·         mokesčių, muitų ir akcizų institucijos;

·         valdžios ir priežiūros institucijos;

·         akcijų biržos ir įtraukimą į biržoje akcijomis prekiaujančių bendrovių sąrašą organizuojančios institucijos;

·         vieši bendrovių registrai, įskaitant bendrovių dalyvių registrus ir valdymo organų narių registrus;

·         tapatybės patvirtinimo paslaugų teikėjai;

·         teismai, policijos ir teisėsaugos institucijos;

·         auditoriai ir konsultantai (įskaitant, bet neapsiribojant auditorius, teisininkus, profesinės atsakomybės draudikus ir kitus konsultantus).

Užtikriname, kad dėsime visas pastangas, kad kiekvienu atskleidimo atveju būtų atskleistas minimalus Jūsų asmens duomenų kiekis.

8. Paslaugų teikėjai

Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas Antalis", toliau vadinamos „Rangovais“. Antalis" su Rangovais sudaro sutartis, kurios yra suderintos ir atitinka taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Rangovai privalo įgyvendinti tinkamas perduodamų asmens duomenų saugumo priemones, jiems draudžiama naudoti asmens duomenis kitaip negu vadovaujantis „Antalis" nurodymais dėl perduotų asmens duomenų tvarkymo.

Rangovai, kurie tvarko asmens duomenis Antalis" vardu, gali būti įsikūrę tiek Europoje, tiek ir bet kurioje kitoje valstybėje, esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų. Antalis" užtikrina, kad Rangovai vadovausis visais galiojančių teisės aktų reikalavimais, taikytinais asmens duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų. Tais atvejais, kai į trečiąsias šalis perduodami asmens duomenys yra surinkti Europos ekonominėje erdvėje arba yra susiję su duomenų subjektais, esančiais Europos ekonominėje erdvėje, Antalis" reikalaus iš Rangovų, kad jie griežtai laikytųsi ES Standartinių sutarčių sąlygų, vadovaujantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisės aktais.

9. Mūsų informacijos atnaujinimas

Esame įsitikinę, kad skaidrumas yra privalomas, jei norime, kad mums sektųsi, todėl stengiamės užtikrinti mūsų turimos informacijos tikslumą ir išsamumą. Esant poreikiui, mes taip pat galime peržiūrėti ir pataisyti asmens duomenis – Jums tereikia susisiekti su Antalis" žmogiškųjų išteklių skyriumi. Tam, kad padėtumėte mums užtikrinti, jog Jūsų asmens duomenys yra aktualūs, svarbu, jog praneštumėte mums apie visus Jūsų asmens duomenų, įskaitant kontaktinės informacijos, pasikeitimus.

10. Jūsų teisės

Antalis" įsipareigoja gerbti Jūsų teises ir pasirūpins, kad jas gerbtų kiti. Informuojame Jus, kad Jūs turite tokias paskiau nurodytas duomenų subjekto teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

·         susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarko Antalis";

·         prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti, pavyzdžiui, jei jie neišsamūs arba neteisingi;

·         esant tam tikroms aplinkybėms ir pagal galiojančius teisės aktus, turite teisę apriboti arba prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;

·         esant tam tikroms aplinkybėms ir pagal galiojančius teisės aktus, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos esate mums pateikę, kopiją struktūrizuotu, įprastai naudojamu elektroniniu formatu (ši teisė dar vadinama teise į duomenų perkeliamumą);

·         tais atvejais, kai asmens duomenis pateikėte savanoriškai arba kitaip sutikote, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis, turite teisę atšaukti tokį sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

·         teisę pateikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai (žr. toliau).

Ką daryti, jei Jums dar nėra sukakę 18 metų?

Jeigu Jums dar nėra sukakę 18 metų arba jei, pagal savo gyvenamosios valstybės teisės aktus, nesate pilnametis, privalote gauti tėvų / atstovų pagal įstatymą leidimą prieš pateikdami mums savo asmens duomenis. Nepilnamečiai, kuriems nėra sukakę 18 metų, arba kiti asmenys, kurie nėra laikomi pilnamečiais, negali mums pateikti savo asmens duomenų be tokio įgaliojimo.

Teisė pateikti skundą

Jei mūsų atsakymas į Jūsų pateiktą užklausą, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūsų netenkina arba jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome nesilaikydami teisės aktų, galite pateikti skundą atitinkamai savo valstybės duomenų apsaugos priežiūrą vykdančiai institucijai. Kompetentinga asmens duomenų apsaugos institucija Lietuvoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Pranešimo pakeitimai

Šis Pranešimas atnaujintas 2018 m. gegužės 1 d. Esant poreikiui, galime Pranešimą pakeisti ar atnaujinti, kad Pranešimas atitiktų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Skatiname Jus nuolat peržiūrėti Pranešimą, kad visuomet būtumėte susipažinę su aktualia galiojančia Pranešimo redakcija. Visi Pranešimo nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Užklausos

Įsitikinkite, kad supratote šio Pranešimo turinį. Jei norėtumėte pateikti užklausą, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba norėtumėte pasinaudoti savo kaip asmens duomenų subjekto teisėmis, nurodytomis šiame Pranešime, susisiekite su mumis siųsdami pranešimą šiuo el. paštu: dataprotection-HRHQ@Antalis.com