Dėmesio: nuo 05.18 d. klientų aptarnavimo centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Aplinkosauga

Reach_259x194.png

„Antalis"  ir Europos REACH reglamentas

Brangūs Klientai ir bendradarbiavimo partneriai!

Kaip Jūs jau tikriausiai žinote, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Atitikties patikra apima kelis etapus, o reguliuojamieji reikalavimai skiriasi priklausomai nuo gaminių savybių ir į Europos rinką pateikiamo kiekio.

Bendrovė „Antalis“, būdama platintoja, neturi jokių išankstinio registravimo ar registravimo pagal REACH įpareigojimų.

Žinoma, „Antalis“ glaudžiai bendradarbiauja su savo tiekėjais, kad užtikrintų, jog jie, kartu su savo tiekėjais, sutvarkytų reikiamus formalumus, taikomus naudojamoms cheminėms medžiagoms, ir įsipareigoja taip elgtis ir toliau.

Į REACH reglamentą įtraukta ir pareiga pranešti apie nustatytus gaminius, kurių sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC)*, jeigu jų koncentracija didesnė negu 0,1 proc. m/m.

Remdamiesi savo šiuo metu turimomis žiniomis ir specifine tiekėjų pateikta informacija, galime patvirtinti, kad tik labai mažoje „Antalio“ gaminių grupėje yra šių medžiagų.

Mūsų pardavimo komanda maloniai atsakys į Jūsų klausimus šia tema.

* Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) pagal REACH (XIV priedas): kancerogenai, mutagenai ar reprodukcinei sistemai kenksmingos medžiagos (CRM 1 arba 2 kategorija), patvarios, biologiškai besikaupiančios ir nuodingos (PBT) ar labai patvarios ir smarkiai biologiškai besikaupiančios medžiagos (vPvB) arba medžiagos, kurios, kaip įrodyta, turi panašų poveikį.

 

Spausdintas REACH dokumentas

Oficialus tekstas iš ES: spauskite čia